İşçinin İstihdam Durumunun Araştırılması İşe İade

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/41753
Karar No.
2010/38581
Tarihi
17.12.2010
İLGİLİ MEVZUAT
4857-İŞ KANUNU (İK)/19/20/21
KAVRAMLAR
FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE
İSTİHDAM DURUMU
İSTİHDAM FAZLALIĞI
ÖZET
DAVACININ HİZMET SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN FENERBAHÇE ORDU EVİNDE BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ OLARAK ÇALIŞTIĞI, ORDU EVİNİN BÜYÜKLÜĞÜ VE ORDU EVİNİN İÇİNDE BİLGİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BİLGİ İŞLEM MERKEZİ KURULMA İHTİYACI ORTAYA ÇIKTIĞINDAN BU GÖREVE PERSONEL ASTSUBAY ATANMASI NEDENİYLE FESİH EDİLMİŞ İSE DE DAVACININ BAŞKA YERDE İSTİHDAM EDİLİP EDİLMEYECEĞİNİN ARAŞTIRILARAK,İSTİHDAM FAZLASI OLMASI HALİNDE DAVANIN REDDİNE,AKSİ HALDE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİNDEN EKSİK İNCELEME İLE YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP KARARIN BOZULMASI GEREKMİŞTİR
Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi T.Yavuz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalı işveren tarafından geçersiz nedenle iş akdi feshedildiğinden feshin geçersizliğine ve işe iadesine, karara rağmen işveren tarafından süresi içerisinde işe başlatılmaz ise 8 aylık ücret tutarında tazminatın belirlenmesine,fesih tarihinden itibaren ,çalışılmadığı süreye ilişkin 4 aylık ücretinin ve diğer yasal haklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme tarafından,davacının davalı işyerinde 01.01.2009 tarihinde tanzim olunan belirsiz süreli hizmet akdiyle bilgisayar teknisyeni olarak çalıştığı, ordu evi müdürlüğünün 12.04.2009 tarih 1280/26-9 sayılı görevlendirme yazısında bilgi işlem merkezine muhabere hatları telsiz işletmesi, televizyon sistemleri, kamera sistemleri ve muhabere malzemelerinin bakım ve onarım görevini muhabere kıdemli Üçvş. Mehmet İkiz’in görevlendirildiği, fesih yazısında davacının yerine ordu evinin bilgi güvenliği açısından rütbeli personel atanması nedeniyle iş akdinin sona erdirildiği belirtildiğinden, fesih nedeni nazara alındığında davacının görevinin ordu evinin güvenliği açısından rütbeli askeri personele verilmiş olması nedeniyle fesih işlemi 4857 sayılı yasanın 19-20 ve 21 maddesine göre geçerli sebebe dayandığından davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından karar temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine göre ,davacının hizmet sözleşmesine istinaden Fenerbahçe ordu evinde bilgisayar teknisyeni olarak çalıştığı, ordu evinin büyüklüğü ve ordu evinin içinde bilgi güvenliği açısından orduevi müdürlüğü tarafından bilgi işlem merkezi kurulma ihtiyacı ortaya çıktığından bu göreve personel astsubay atanması nedeniyle fesih edilmiş ise de davacının başka yerde istihdam edilip edilmeyeceğinin araştırılarak,istihdam fazlası olması halinde davanın reddine,aksi halde davanın kabulüne karar verilmesi gerektiğinden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.