İş Kazaları

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2010/3241
Karar No.
2010/4056
Tarihi
08.04.2010
İLGİLİ MEVZUAT
506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/11.A
KAVRAMLAR
TRAFİK İŞ KAZASI OLDUĞUNUN TESBİTİ
İŞ KAZASININ TESPİTİ
ÖZET
SİGORTA MÜFETTİŞİ SELCUK BALCAN TARAFINDAN DÜZENLENEN 2.10.2006 TARİHLİ RAPORDA DAVACILARIN MURİSİ SÜLEYMAN ÇİFTCİNİN İŞVERENE AİT MUĞLA MERKEZDE YER ALAN İNŞAAT İŞ YERİNDE 1.11.1996 TARİHİNDE KALIPÇI USTASI OLARAK İŞE ALINDIĞINI İŞ VERENİN AYNI ZAMANDA AYDIN DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN FETHİYE EŞEN BELDESİ SU POMPASI İNŞAATINI İHALE İLE ALDIĞINI DAVACILARIN MURİSİ VE İŞ VEREN ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN EŞEN BELDESİNDEN FETHİYE’YE DÖNERKEN GERÇEKLEŞEN KAZADA ÖLDÜĞÜNÜ SİGORTALI MURİSİN SÖZ KONUSU İŞVEREN ŞİRKETİN FETHİYE SU POMPASI İNŞAATI İŞİNDE GÖREVLENDİRİLDİĞİ ANCAK SİGORTALININ ÖLÜMÜNÜN İŞİN YAPILDIĞI YERE TOPLU OLARAK GÖTÜRÜLÜP GETİRİLMESİ SIRASINDA MEYDANA GELMEYİP ŞİRKET MÜDÜRÜ AYNI ZAMANDA MURİS YAKINI OLAN RESUL KIYANÇ’IN HUSUSİ OTOMOBİLİ İLE GERÇEKLEŞEN KAZADA ÖLDÜĞÜ OLAYIN 506 SAYIL YASANIN 11.MADDESİ ANLAMINDA İŞ KAZASI SAYILAMAYACAĞI BELİRTİLMİŞTİR. TOPLANAN BU DELİLLER IŞIĞINDA; MÜFETTİŞ RAPORU İÇERİĞİ VE AYNI KAZADA ŞİRKET ÇALIŞANI MİRZA ALTUN’UN DA BULUNMASINDAN MURİSİN İŞVEREN TARAFINDAN EŞME BELDESİNDE YER ALAN SU POMPASI İŞİNDE GÖREVLENDİRİLDİĞİ KAZANIN GÖREVLENDİRİLEN BU İŞTEN DÖNERKEN GERÇEKLEŞTİĞİ OLAYDA 506 SAYILI YASA’NIN 11/A MADDEDE ARANAN KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMİŞ OLDUĞU VE TRAFİK – İŞ KAZASI NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU SABİT OLMAKLA; DAVANIN KABULÜ GEREKİRKEN AKSİ DÜŞÜNCELERLE REDDİNE KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP BOZMA NEDENİDİR
DAVA : Davacılar, murisi Süleyman Çiftçi’nin ölümü ile sonuçlanan olayın iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.

Hükmün davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Havva Aydınlı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Dava, davacıların murisi Süleyman Çiftci’nin ölümü ile sonuçlanan olayın trafik-iş kazası olduğunun tesbiti istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ise de dosya içeriğine uygun düşmeyen gerekçelerle varılan sonuç doğru değildir.

Bu yönüyle davanın yasal dayanağını belirgin olarak 506 sayılı Yasa’nın 11/A maddesi oluşturmaktadır. Anılan maddeye göre, iş kazası a )sigortalının işyerinde bulunduğu sırada b )işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla c )sigortalının, işveren tarafından görev ile başka yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d )sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında sigortalıya hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaylardır. Zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası sayılması için 1 )sigorta olayına maruz kalan kişinin 506 sayılı Yasa’nın 2.maddesi anlamında sigortalı olması 2 )sigorta olayının, maddede sayılı sınırlı olarak belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelmesi koşuldur. Başka bir anlatımla, sigorta olayının iş kazası sayılabilmesi için iki koşulun birlikte gerçekleşmesi zorunludur.

506 sayılı Yasa’nın 130/2.maddesinin yollamada bulunduğu 1475 sayılı İş Kanununun 89.maddesine göre sigorta müfettişleri tarafından tutulan tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerli olup, aksinin kanıtlanması olanaklıdır. Bu yönde; Mahkemece dinlenen; olay tarihinde davalı işyerinde çalışan ve aynı kazada yaralanan davacı tanığı Mirza Altun olay tarihinde davalılara ait iş yerinde çalışıp dönerken işveren temsilcisi Resul Kıyanç’ın kullandığı otomobilin kaza yaptığını kaza sonucu davacıların murisinin ve işveren temsilcisinin öldüğünü kendisinin ise yaralandığını belirtmiş,diğer tanıklar Şerif Ayhan ve Şemsettin Gündem ise davacıların murisi ile birlikte davalıların Muğla merkezde yer alan inşaat işyerinde birlikte çalıştıkların ancak olay günü ölen işcinin tanık Mirza Altunla birlikte iş verenin Fethiye -Eşmede yer alan diğer işyerine gittiklerini dönüşte kaza geçirdiklerin belirtmişlerdir.

Asliye Ceza yargılamasında ise; yargılamaya ilişkin olarak yapılan hazırlık soruşturma sırasında ve olayın hemen akabinde alınan sanık mağdur ve müşteki ifadelerinde 4.11.1996 günü saat 18.30 sularında davalı iş veren temsilcisi Resul Kıyanç’ın sevk ve idaresindeki otomobilin Eşmeden Fethiyeye gelirken öndeki araç sürücüsü Ercan Büyükkaplan’ın kullandığı araç ile sinyal vermeden köy yoluna sapması sonucu işveren temsilcisinin bu şahsın aracına arkadan çarpması ile ölümlü kazanın meydana geldiği anlaşılmaktadır.

Sigorta müfettişi Selcuk Balcan tarafından düzenlenen 2.10.2006 tarihli raporda davacıların murisi Süleyman Çiftcinin işverene ait Muğla merkezde yer alan inşaat iş yerinde 1.11.1996 tarihinde kalıpçı ustası olarak işe alındığını iş verenin aynı zamanda Aydın DSİ Bölge Müdürlüğünden Fethiye Eşen Beldesi su pompası inşaatını ihale ile aldığını davacıların murisi ve iş veren şirket müdürünün Eşen beldesinden Fethiye’ye dönerken gerçekleşen kazada öldüğünü sigortalı murisin söz konusu işveren şirketin Fethiye su pompası inşaatı işinde görevlendirildiği ancak sigortalının ölümünün işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında meydana gelmeyip şirket müdürü aynı zamanda muris yakını olan Resul Kıyanç’ın hususi otomobili ile gerçekleşen kazada öldüğü olayın 506 sayıl Yasanın 11.maddesi anlamında iş kazası sayılamayacağı belirtilmiştir.

Toplanan bu deliller ışığında; müfettiş raporu içeriği ve aynı kazada şirket çalışanı Mirza Altun’un da bulunmasından murisin işveren tarafından Eşme beldesinde yer alan su pompası işinde görevlendirildiği kazanın görevlendirilen bu işten dönerken gerçekleştiği olayda 506 sayılı Yasa’nın 11/A maddede aranan koşulların gerçekleşmiş olduğu ve trafik – iş kazası niteliğinde bulunduğu sabit olmakla; davanın kabulü gerekirken aksi düşüncelerle reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacılara iadesine, 08.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.