İş Mahkemesi Sure Tutum Dilekçesi Verilmesi

22. Hukuk Dairesi         2017/5153 E.  ,  2017/3856 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ : İŞE İADE

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı ve geçerli bir neden olmaksızın sendikal faaliyetlerde bulunmasından dolayı işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine, işe iadesine ve çalıştırılmadığı süreler için 4 aylık ücret ve diğer hakları ile sendikal tazminata, feshin sendikal nedenle yapıldığı kabul edilmediği takdirde işe başlatmama tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin feshinin sendikal nedenle olmadığını, davacının tüm disiplinsiz ve sorumsuz davranışları ile devamsızlıkları nedeniyle feshedildiğini ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
İlk Derece Mahkemesince, toplanan kanıtlara dayanılarak, iş sözleşmesinin sendikal sebeplerle feshedildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
İstinaf başvurusu :
İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :
Bölge Adliye Mahkemesince, somut olayda; davalı taraf vekilinin 09.09.2016 tarihinde süre tutum dilekçesi verdiği ve bu dilekçesinde istinaf nedenlerini belirtmemiş olmasına rağmen gerekçeli kararın 07.10.2016 tarihinde tebliğ edilmesinden sonra 5521 sayılı Yasanın 8/2 maddesinde belirtilen 8 günlük istinaf süresi içerisinde gerekçeli istinaf dilekçesini vermediği, bu süre geçtikten sonra 18.10.2016 tarihinde gerekçeli istinaf dilekçesini verdiği, dolayısıyla davalı vekilinin istinaf başvurusunun yukarıda açıklanan gerekçeler uyarınca yasal süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunmadığının kabulünün gerektiği, diğer yandan Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 355. maddesi uyarınca Dairelerince re’sen dikkate alınacak kamu düzenine ilişkin istinaf nedenlerinin de bulunmadığının belirlendiği gerekçesiyle Hukuk Muhakemeleri Kanununun 352. maddesi gereğince; davalı tarafın istinaf kanun yoluna başvuru talebinin usulden reddine karar verilmiştir.
Temyiz başvurusu :
Karar, davalı vekili tarafından temyiz etmiştir.
Gerekçe:
Davalı tarafın süre tutum dilekçesi verdiği ve bu dilekçesinde istinaf nedenlerini belirtmediği, gerekçeli kararın tebliğinden sonra 8 günlük istinaf süresi içerisinde gerekçeli istinaf dilekçesi vermediği, bu süre geçtikten sonra gerekçeli istinaf dilekçesi verdiği gerekçesiyle istinaf başvurusu usulden reddedilmiştir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Elektronik işlemler” başlıklı 445. maddesinde,
“(1) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır.
(2) Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, harç ve avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir. Bu Kanun kapsamında fizikî olarak hazırlanması öngörülen tutanak ve belgeler güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda hazırlanabilir ve gönderilebilir. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan tutanak ve belgeler ayrıca fizikî olarak gönderilmez, belge örneği aranmaz.
(3) Elektronik ortamdan fizikî örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek hâkim veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.
(4) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.
(5) Mahkemelerde görülmekte olan dava, çekişmesiz yargı, geçici hukuki koruma ve diğer tüm işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.” hükümleri yer almaktadır.
Hukuk Muhakemeleri Yönetmeliğinin “Kanun yoluna başvuru işlemleri” başlıklı 48. maddesinde ise,
“(1) Kanun yoluna başvuru dilekçesi, ön büro veya yazı işlerinde görevli personele teslim edilir.
(2) Kanun yoluna başvuru dilekçesi harca tabi değilse hemen, harca tabi ise harç ödendikten sonra kaydedilir ve başvuru sahibine ücretsiz alındı belgesi verilir.
(3) Alındı belgesi, kanun yolu dilekçesinin sisteme kaydedilmesi üzerine verilen belgedir. Alındı belgesi, mahkemenin adını, dosyanın esas ve karar numarasını, karar tarihini, tarafların ve varsa müdahillerin ad ve soyadlarını, davanın konusunu, başvurulan kanun yolu merciini, başvuru tarih ve saatini içerir.
(4) Kanun yolu başvurusu, kanun yolu dilekçesinin kaydedildiği tarihte yapılmış sayılır.
(5) Başka yer mahkemesine verilen kanun yoluna başvuru dilekçelerinde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Başka yer yazı işleri müdürü veya görevli personel teslim aldığı dilekçe ve eklerini elektronik ortama aktarır, fizikî evrakı da gecikmeksizin ilgili mahkemeye gönderir.
(6) Herhangi bir nedenle elektronik ortamda işlem yapılamaması halinde durum bir tutanakla tespit edilir ve işlem fiziki ortamda yapılır. Elektronik sistem açıldığında fizikî ortamda yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda kanun yolu başvuru dilekçesi tutanağın düzenlendiği tarihte verilmiş sayılır.
(7) Fiziksel ortamda kanun yolu başvurusu mesai saatleri içinde yapılır.
(8) Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçeleri gönderebilmeleri için elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Gerçek ve tüzel kişiler elektronik ortamda yapacakları kanun yolu başvurusunun harcını elektronik ortamda mahkeme veznesinin bağlı olduğu banka hesabına aktarırlar. Kanun yolu başvurusu, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir alındı belgesi oluşturulur.
(9) Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile kanun yolu başvuru dilekçesi gönderilebilir. Bu işler için ayrıca elle atılmış imzalı belge istenmez. Avukatların UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçesi gönderebilmeleri için elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Kanun yolu harçları avukat tarafından elektronik ortamda mahkeme veznesi hesabına aktarılır. Ayrıca bu işlemlerin Barokart veya kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla yapılması sağlanabilir. Kanun yolu başvurusu, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir alındı belgesi oluşturulur.
(10) Elektronik ortamda kanun yolu başvurusu saat 00:00’a kadar yapılabilir.
(11) Kanun yoluna başvurulan dava veya işler, görevli daire doğru bir şekilde belirlendikten sonra kanun yolu formu ve dizi pusulası UYAP üzenden hazırlanarak ilgili mercie gönderilir.” hükümleri yer almaktadır.
Somut olayda, dosya içeriğinden ve UYAP sisteminden; davalı vekilinin 09.09.2016 tarihinde elektronik imzalı süre tutum dilekçesi vermiş olduğu ve aynı tarihte istinaf harçlarını yatırdığı, İlk Derece Mahkemesi kararının davalı vekiline 07.10.2016 tarihinde tebliğ edildiği, davalı vekilinin (Av. …) elektronik imzalı gerekçeli istinaf dilekçesinin imza bilgilerinde beyan edilen zamanın 17.10.2016, 17:52:29 olduğu, gerekçeli istinaf dilekçesinin detaylı evrak işlem kütüğü bilgilerinde ise “Döküman oluşturma (sisteme ilk kayıt)” işlem zamanının 17.10.2016 18:20:30 olduğu görülmektedir. Davalı vekilinin kararı tebliğ aldığı 07.10.2016 tarihinin cuma günü olduğu, 8 günlük istinaf süresinin son gününün 15.10.2016 cumartesi gününe denk geldiği, bugünden sonraki ilk iş gününün 17.10.2016 tarihine rastladığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, yasal düzenlemeler ve oluşa göre davalı vekilinin gerekçeli istinaf dilekçesini süresinde vermesine rağmen Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 352. maddesi gereğince istinaf başvurusunun usulden reddine karar verilmesi hatalı olup kararın bozulması gerekmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...