İş Kazası Tespit Davası

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/5296
Karar No.
2010/12130
Tarihi
23.09.2010
İLGİLİ MEVZUAT
506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/11
KAVRAMLAR
İŞ KAZASININ TESPİTİ
TESPİT DAVASI
HUSUMET
ÖZET
DAVA; DAVA DIŞI İŞVEREN TARAFINDAN İŞ SÖZLEŞMESİNE ( HİZMET AKDİNE ) DAYALI OLARAK ÇALIŞTIRILAN VE DAVACILARIN MİRAS BIRAKANI OLAN SİGORTALININ UĞRADIĞI 18.01.2008 GÜNLÜ KAZANIN, 506 SAYILI KANUNUN 11’İNCİ MADDE DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA İŞ KAZASI OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. BU TÜR DAVALARDA ELDE EDİLECEK HÜKMÜN, İŞVERENİN HAK ALANINI DA İLGİLENDİRDİĞİ VE ONUN YÖNÜNDEN BİR TAKIM SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DOĞURABİLECEĞİ BELİRGİN BULUNMAKLA, İŞVERENİN DAVALI KURUMLA BİRLİKTE ZORUNLU DAVA ARKADAŞI KONUMUNDA YER ALDIĞI VE KENDİSİNE DE HUSUMET YÖNELTİLMESİ GEREKTİĞİ AÇIKTIR. BU BAKIMDAN; SİGORTALININ İŞVERENİNİN YASAL YÖNTEME UYGUN BİÇİMDE DAVAYA KATILIMI SAĞLANARAK GÖSTERECEĞİ TÜM KANITLAR TOPLANDIKTAN SONRA YAPILACAK DEĞERLENDİRME ÜZERİNE ELDE EDİLECEK SONUCA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKİRKEN, MAHKEMECE EKSİK İNCELEME VE ARAŞTIRMA SONUCU, YALNIZCA DAVALI KURUMA KARŞI AÇILAN DAVADA, ANILAN GEREK YERİNE GETİRİLMEKSİZİN YARGILAMAYA DEVAM EDİLEREK KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP BOZMA NEDENİDİR
Dava, iş kazası tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi T. Ö. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Dava; dava dışı işveren tarafından iş sözleşmesine ( hizmet akdine ) dayalı olarak çalıştırılan ve davacıların miras bırakanı olan sigortalının uğradığı 18.01.2008 günlü kazanın, 506 sayılı Kanunun 11’inci madde düzenlemesi kapsamında iş kazası olduğunun tespiti istemine ilişkindir. Bu tür davalarda elde edilecek hükmün, işverenin hak alanını da ilgilendirdiği ve onun yönünden bir takım sorumluluk ve yükümlülükler doğurabileceği belirgin bulunmakla, işverenin davalı Kurumla birlikte zorunlu dava arkadaşı konumunda yer aldığı ve kendisine de husumet yöneltilmesi gerektiği açıktır. Bu bakımdan; sigortalının işvereninin yasal yönteme uygun biçimde davaya katılımı sağlanarak göstereceği tüm kanıtlar toplandıktan sonra yapılacak değerlendirme üzerine elde edilecek sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu, yalnızca davalı Kuruma karşı açılan davada, anılan gerek yerine getirilmeksizin yargılamaya devam edilerek karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozmanın niteliğine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 23.09.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.