İş Kazası Sonucu Manevi Tazminat

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/21188
Karar No.
2010/1206
Tarihi
01.02.2010
İLGİLİ MEVZUAT
818-BORÇLAR KANUNU/47
5521-İŞ MAHKEMELERİ KANUNU/1
KAVRAMLAR
MANEVİ TAZMİNAT
GÖREV
BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT
İŞ KAZASI
ÖZET
DAVA KONUSU OLAYDA; DAVACININ KOCASI İLE DAVALI İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İŞ AKDİ YANİ HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANDIĞI, KOCANIN DAVALININ SİGORTALI İŞÇİSİ OLDUĞU UYUŞMAZLIK KONUSU DEĞİLDİR. ÖTE YANDAN, KOCA TARAFINDAN KAZA SONUCU GERÇEKLEŞEN MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİ İSTEMİYLE ÇORLU İŞ MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVADA, ZARARLANDIRICI OLAYIN İŞ KAZASI OLDUĞU KABUL EDİLMİŞ OLUP HÜKÜM DERECATTAN GEÇEREK KESİNLEŞMİŞTİR. O HALDE MAHKEMECE; DAVAYA BAKMAKLA GÖREVLİ OLAN MAHKEMENİN İŞ MAHKEMESİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLMEKSİZİN DAVANIN ESASI HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI USUL VE YASAYA AYKIRIDIR
Dava dilekçesinde 5.000 lira manevi tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dilekçesinde; davacının eşi Salih Işık’ın, davalı işverenin emir ve talimatı altında çalıştığı sırada geçirdiği iş kazası nedeniyle yaralanarak % 32,2 oranında işgöremez hale geldiğini, eşinin geçirdiği iş kazası, tedavi süreci ve maluliyeti nedeniyle davacının manen mağdur olduğunu ileri sürerek; 5.000 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 27.12.2002 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili yasal süresinde verdiği cevap dilekçesi ile; 2002 yılında gerçekleşen kaza nedeniyle talep edilebilecek her türlü hakkın zamanaşımına uğradığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, talebin zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm; davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

Dava, kocanın geçirdiği iş kazası sonucu sürekli işgöremez duruma gelmesi nedeniyle davacı kadının manevi tazminat isteğine ilişkindir. Davanın bu niteliği gereğince ilk önce görev hususunun incelenmesi yerinde olacaktır.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca; İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri iş mahkemeleridir.

Maddede belirtildiği üzere, İş Mahkemesinin görevli olması için şu iki unsurun birlikte gerçekleşmesi koşuldur:

a ) Uyuşmazlığın tarafları işçi ve işveren ( ya da işveren vekili ) olmalıdır.

b ) Uyuşmazlık iş sözleşmesinden veya İş Kanunundan kaynaklanmalıdır.

Dava konusu olayda; davacının kocası ile davalı işveren arasındaki ilişkinin iş akdi yani hizmet sözleşmesinden kaynaklandığı, kocanın davalının sigortalı işçisi olduğu uyuşmazlık konusu değildir. Öte yandan, koca tarafından kaza sonucu gerçekleşen maluliyetten doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi istemiyle Çorlu İş Mahkemesinde açılan davada, zararlandırıcı olayın iş kazası olduğu kabul edilmiş olup hüküm derecattan geçerek kesinleşmiştir.

O halde mahkemece; davaya bakmakla görevli olan mahkemenin iş mahkemesi olduğu düşünülmeksizin davanın esası hakkında hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve şimdilik diğer yönlerin incelenmesine mahal olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 01.02.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.