İş Kazası Maddi Tazminat

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/9320
Karar No.
2010/9667
Tarihi
11.10.2010
İLGİLİ MEVZUAT
506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/16/89
KAVRAMLAR
İŞ KAZASI SONUCU GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
ÖZET
UYUŞMAZLIK İŞ KAZASI NEDENİ İLE ZARARA UĞRAYAN SİGORTALININ GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK DÖNEMİNE AİT MADDİ ZARARININ BELİRLENMESİ NOKTASINDA TOPLANMAKTADIR. GERÇEKTEN, İŞ KAZASI YADA MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE, GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK, 506 SAYILI YASA’NIN 16 VE 89. MADDELERİNDE DÜZENLENMİŞTİR. BUNA GÖRE, İŞ KAZASI YADA MESLEK HASTALIĞI SONUCU İŞ GÖREMEZ DURUMA DÜŞEN SİGORTALIYA SAĞLIK YARDIMLARI DIŞINDA İŞ KAZASININ OLDUĞU YADA MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE TEDAVİSİNİN BAŞLADIĞI TARİHTEN, TEDAVİSİNİN BİTİMİNE KADAR, GEÇİCİ İŞ GÖREMEZ DURUMA DÜŞTÜĞÜ HER GÜN İÇİN 506 SAYILI YASA’NIN 89. MADDESİNDEKİ YÖNTEMLE YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HER GÜN İÇİN GÜNLÜK ÜCRETİN YARISI YA DA AYAKTA TEDAVİ GÖRMESİNE GÖRE, GÜNLÜK ÜCRETİN 2/3 ORANINDA BİR ÖDENEK VERİLİR. SİGORTALININ İŞ GÖREMEZLİK DURUMUNUN ÖDENEĞİN BELİRLENMESİNDE ETKİSİ YOKTUR. GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK DEVRESİNDE SİGORTALININ ÇALIŞAMADIĞI DÖNEMDE YOKSUN KALDIĞI GELİRDE İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN MADDİ ZARAR KAPSAMINDADIR. RAPORLU OLUNAN DÖNEMDE ÇALIŞAMAYAN SİGORTALININ BU DÖNEMDE YOKSUN KALDIĞI ÜCRETİ KADAR BİR ZARARIN OLUŞACAĞI VE BU ZARARINDA MADDİ ZARAR İÇERİSİNDE KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ AÇIKTIR. YAPILACAK İŞ; SİGORTALININ RAPORLU OLDUĞU 49 GÜNLÜK DÖNEMDE % 100 İŞGÜCÜ KAYBINA UĞRADIĞI KABUL EDİLEREK BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA 49 GÜNDE ALMASI GEREKEN ÜCRET HESAPLANIP BULUNAN MİKTARDAN DAVALI İŞVERENİN KUSUR UNA İSABET EDEN MİKTAR BULUNARAK, BUNDAN SGK’CA ÖDENEN 395,30 TL GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ TENZİL EDİLDİKTEN SONRA DAVACININ KARŞILANMAYAN ZARARI BELİRLENEREK ÇIKACAK SONUCA GÖRE BİR KARAR VERMEKTİR
Davacı, iş gücü kayıp oranının tespitiyle, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalı lardan U… İnş. Nak. San, ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Hüseyin Can tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalı işverenin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Dava, iş kazası sonucu geçici iş göremezliğe uğrayan davacı işçinin maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davalı SGK yönünden davacının iş göremezlik oranın tespitine ilişkin davasının reddine, davalı işveren yönünden davanın kısmen kabulüne, 100,00 TL geçici iş göremezlik alacağı ile 4.900,00 TL iş kazası nedeniyle mahrum kalınan kazanç ve 5000,00 TL manevi tazminatın davalı işverenden tahsiline karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davalı işverenin işçisi olan davacının 2.4.2006 günü kullandığı kamyonla denize dolgu malzemesini boşalttıktan sonra kamyonun kasasında malzeme kalıp kalmadığını kontrol ederken kafasını uzattığı sırada kapağının kapanması nedeniyle kulağından yaralandığı, olayın Kurumca iş kazası olarak kabul edildiği, 17.3.2008 tarihli kusur raporunda bilirkişi heyetinin davacı ve davalı işvereni % 50’er oranında kusurlu buldukları, Kurumca davacının sürekli iş göremezlik oranın %0 olarak belirlendiği, duyu kaybının bulunmadığı 10 cm uzunluğunda sütur tarif edildiği, Kocaeli Üniversitesi tıp Fakültesi Epikrizinde 3.4.2006 tarihinde ameliyat olduğu, 5.4.2006 tarihinde hastaneden çıkışının yapıldığı ve 15 gün istirahat verildiği 18.5.2006 tarihli iş göremezlik devam belgesinde 21.5.2006 tarihine kadar raporlu kabul edildiği, ve davacıya SGK Başkanlığınca toplam 395,30 TL ödendiği, davacının maddi zararını açıklarken mahkemeye verdiği 23.10.2007 tarihli dilekçesinde 100,00 TL iş göremezlik tazminatı ile 9.900,00 TL nin çalışmadığı aylarda mahrum kaldığı kazanç(maaşlar) kaybı olarak bildirdiği, hesap raporunda davacının toplam 49 gün geçici iş göremezlik süresinin bulunduğu ve bu süre için ödenmesi gereken geçici iş göremezlik ödeneğinin 569,35 TL. davacının hizmet cetveline göre davalı işyerinden çıkışının yapıldığı 22.5.2006 tarihinden dava dışı başka işyerinde işe girdiği 13.3.2007 tarihleri arasındaki 294 gün çalışılmayan gün karşılığı olarak Ticaret Odasınca bildirilen 500,00 TL aylık ücret üzerinden 4.900,00 TL mahrum kalınan kazancın hesaplandığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık iş kazası nedeni ile zarara uğrayan sigortalının geçici iş göremezlik dönemine ait maddi zararının belirlenmesi noktasında toplanmaktadır.

Gerçekten, iş kazası yada meslek hastalığı nedeniyle, geçici iş göremezlik, 506 sayılı Yasa’nın 16 ve 89. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, iş kazası yada meslek hastalığı sonucu iş göremez duruma düşen sigortalıya sağlık yardımları dışında iş kazasının olduğu yada meslek hastalığı nedeniyle tedavisinin başladığı tarihten, tedavisinin bitimine kadar, geçici iş göremez duruma düştüğü her gün için 506 sayılı Yasa’nın 89. maddesindeki yöntemle yatarak tedavi gördüğü her gün için günlük ücretin yarısı ya da ayakta tedavi görmesine göre, günlük ücretin 2/3 oranında bir ödenek verilir. Sigortalının iş göremezlik durumunun ödeneğin belirlenmesinde etkisi yoktur.

Geçici iş göremezlik devresinde sigortalının çalışamadığı dönemde yoksun kaldığı gelirde iş kazası sonucu oluşan maddi zarar kapsamındadır. Raporlu olunan dönemde çalışamayan sigortalının bu dönemde yoksun kaldığı ücreti kadar bir zararın oluşacağı ve bu zararında maddi zarar içerisinde kabul edilmesi gerektiği açıktır.

Yapılacak iş; sigortalının raporlu olduğu 49 günlük dönemde % 100 işgücü kaybına uğradığı kabul edilerek bilirkişi aracılığıyla 49 günde alması gereken ücret hesaplanıp bulunan miktardan davalı işverenin kusur una isabet eden miktar bulunarak, bundan SGK’ca ödenen 395,30 TL geçici iş göremezlik ödeneği tenzil edildikten sonra davacının karşılanmayan zararı belirlenerek çıkacak sonuca göre bir karar vermektir.

Davacının kazanç kaybı istemine gelince; davacının davalı işyerinden çıkısından sonra başka bir işyerinde işe başladığı tarihe kadar çalışmadan geçirilen süreler nedeniyle iş kazasına dayalı olarak tazminat istemesinin mümkün olamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde bu dönem için de hesaplanan tazminatın hüküm altına alınması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı işverenin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalı işverene iadesine, 11.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.