İş Kazası Maddi Tazminat

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ruhen ve bedenen zarar gören işçi, işveren aleyhine maddi tazminat davası açma hakkına sahiptir.

İşverenin kendisine bağımlı olarak çalışan işçisini koruma ve gözetme borcuna aykırı hareket etmesi sonucunda iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalan işçi, Borçlar Kanunu gereğince işvereninden sadece uğradığı cismani zararı için tedavi giderlerinin karşılanmasını değil, aynı zamanda ileride uğrayabileceği mağduriyetlerden kaynaklanabilecek zarar ve ziyanın masraflarını da talep etme imkanına sahip bulunmaktadır.
İşçinin iş kazası ve meslek hastalığına uğraması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu, iş kazaları ve meslek hastalıkları olaylarını, müfettişleri vasıtasıyla soruşturmaktadır. Sigorta müfettişleri hem işyerinde olay mahallini incelemekte, ilgililerin( sigortalı, görgü tanıkları, tanık sigortalılar, işveren yetkililerinin) ifadelerini almakta ayrıca işyeri kayıt ve belgeleri ile olaya ilişkin bütün bilgi ve belgeleri incelemektedir. Yapılan incelemeler sonucunda düzenledikleri tutanak ve diğer bilgi- belgelere istinaden raporlarını tanzim etmektedirler. Bu raporlarda işçinin sigortalılık durumu, en son almış olduğu ve hak ettiği ücretler, çalışma gün sayıları, olayın cereyanında işçi, işveren ve üçüncü kişilerin kasıt, kusurları, işçi sağlığı-iş güvenliği mevzuatına aykırı hareketleri, olayın iş kazası olup olmadığı vs. saptamalara yer verilmektedir.

Belirtilen rapor ve eki belgeler maddi tazminat davalarında mahkemece incelenerek göz önünde bulundurulmaktadır. İş kazaları nedeni ile tazminat davalarında talep edildiği takdirde olay tarihinden itibaren faize hükmedilmektedir.

İş Kazaları Maddi Tazminat hesaplaması için tıklayınız.