İş Kazası Maddi Manevi Tazminat

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2010/8239
Karar No.
2010/10301
Tarihi
21.10.2010
İLGİLİ MEVZUAT
1086-HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK)/275
KAVRAMLAR
İŞ KAZASI
MADDİ TAZMİNAT
MANEVİ TAZMİNAT
ÖZET
DAVACI, MURİSİNİN İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR. MAHKEMECE, ARAÇ HASARINA İLİŞKİN TAZMİNAT MİKTARI İLE İLGİLİ OLARAK UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMAMIŞ OLUP, TAHSİLİ İSTENİLEN MİKTARA HÜKMEDİLMİŞTİR. OYSA, KARŞI DAVALI-DAVACI TARAFINDAN, KARŞI TARAFÇA İSTENİLEN MEBLAĞIN FAZLA OLDUĞU SAVUNULARAK DAVANIN REDDİ İSTENİLMİŞ OLUP, DAVA KABUL EDİLMEMİŞ VE ÇEKİŞME SÜRDÜRÜLMÜŞTÜR. BU DURUMDA, MAHKEMECE, HUMK’NUN 275 VE DEVAMI MADDELERİ GEREĞİNCE UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILARAK, GERÇEK ZARAR MİKTARININ SAPTANMASI, SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR
Davacı, murisinin iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davacı ile karşı davalı vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Nurten Fidan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalı Karadağ Nakliyat Gıda Tic.San.Paz.İth. İhr. Ltd.Şti’nin tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Dava zararlandırıcı sigorta olayı sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Davacı, davalı Karadağ Nakliyat Gıda Tic.San.Paz.İth. İhr. Ltd.Şti’nin işçisi olarak çalışırken 07.02.2002 tarihinde gerçekleşen trafik iş kazası nedeniyle büyük oranda iş göremez duruma geldiğini ileri sürerek 20.08.2007 tarihli ıslah talebiyle birlikte 56.914,65.- TL maddi, 10.000,00.- TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsilini istemiş, davalı Karadağ Nakliyat Gıda Tic.San.Paz.İth. İhr. Ltd.Şti’nce davanın reddi savunulmuş ve karşı dava olarak, harcı da yatırılmak suretiyle bu trafik iş kazası nedeniyle aracının kazada uğradığı hasara karşılık fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak suretiyle 1.000,00.-TL’nin davacıdan tahsiline karar verilmesi istenmiştir.

Mahkemece, davalı Perpaş Çaysan Dış Tic. Paz. AŞ’nin kusuru bulunmadığından bu davalı hakkındaki davanın reddine, 52.940,25.-TL maddi tazminatın ve taktiren 10.000,00.-TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline; karşı dava yönünden ise, 1.000,00.-TL maddi zararın dava tarihinden yasal faiziyle birlikta karşı davalı-davacı- Resul Kocaman’dan alınarak karşı davacı-davalı Karadağ Nakliyat Gıda Tic.San.Paz.İth. İhr. Ltd.Şti’ne verilmesine karar verilmiştir. Davalı Karadağ Nakliyat Gıda Tic.San.Paz.İth. İhr. Ltd.Şti’ne diğer davalı Perpaş Çaysan Dış Tic. Paz. AŞ’nce haricen 15.09.2001 tarihinde satılan 53 DF 132-133 plaka no’lu tır ve dorsenin davaya konu trafik iş kazasında uğradığı hasara karşılık davacıdan tahsili istenen maddi hasar tutarı için davalı Karadağ Nakliyat Gıda Tic.San.Paz.İth. İhr. Ltd.Şti’nin davacı aleyhine açtığı karşı dava mahkemece aracın hasara uğramış olması nedeniyle kabul edilmiş ise de, karşı davalı-davacı- Resul Kocaman tarafından karar bu yönüyle temyiz edilmiştir.

% 85 oranında sürekli iş göremezliğe uğrayan davacının, iş kazasında % 20 ve davalı Karadağ Nakliyat Gıda Tic.San.Paz.İth. İhr. Ltd.Şti’nin ise % 80 oranında kusurlu olduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.

Mahkemece, araç hasarına ilişkin tazminat miktarı ile ilgili olarak uzman bilirkişi incelemesi yaptırılmamış olup, tahsili istenilen miktara hükmedilmiştir. Oysa, karşı davalı -davacı-Resul Kocaman tarafından, karşı tarafça istenilen meblağın fazla olduğu savunularak davanın reddi istenilmiş olup, dava kabul edilmemiş ve çekişme sürdürülmüştür. Bu durumda, mahkemece, HUMK’nun 275 ve devamı maddeleri gereğince uzman bilirkişi incelemesi yaptırılarak, gerçek zarar miktarının saptanması, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu yönün göz ardı edilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

O halde davacı ve karşı davalı olan Resul Kocaman’ın bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacı Resul Kocaman’a iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenlerden davalı karşı davacıya yükletilmesine, 21.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.