İş Kazası Anahtar Teslimi İş Maddi Tazminat

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/10632
Karar No.
2010/1800
Tarihi
23.02.2010
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/1
KAVRAMLAR
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI
ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ
ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ
ÖZET
İŞ DAVALI KOOPERATİFE AİT, GENEL KURUL TUTANAKLARI, KARAR DEFTERLERİ VE KOOPERATİFLE İLGİLİ TÜM KAYIT VE BELGELER GETİRİLEREK BUNLAR ÜZERİNDE İNŞAAT İŞİNİN ANAHTAR TESLİMİ VERİLİP VERİLMEDİĞİNE İLİŞKİN İNCELEME YAPILMAK, YAPILAN İNCELEME SONUNDA İNŞAT İŞİNİN ANAHTAR TESLİMİ VERİLDİĞİNE DAİR KOOPERATİFİN YASAL KAYITLARINDA BİLGİ VE BELGELERE ULAŞILIRSA 10.05.2997 TARİHLİ SÖZLEŞMEYE İTİBAR EDİLEREK İŞİN ANAHTAR TESLİMİ VERİLDİĞİNİ KABUL ETMEK, AKSİ HALDE ŞİMDİKİ GİBİ KOOPERATİFİN ASIL İŞVEREN OLDUĞUNUN KABULÜ İLE SONUCA GİTMEKTEN İBARETTİR. MAHKEMECE BU MADDİ VE HUKUKİ OLGULARA YAKIN BİÇİMDE NOKSAN ARAŞTIRMA İLE KUSURU BULUNMAYAN DAVALI KOOPERATİFİN TAZMİNATTAN SORUMLU TUTULARAK YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP BOZMA NEDENİDİR
Davacılar murisinin, iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle maddi tazminat talebinin feragat nedeniyle reddine, 90.000.00.-TL. manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken alınarak davacılara verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davalılardan SS İlk… Konut Yapı Koop. vekilince istenilmesi ve de duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 23.02.2010 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmiştir. Duruşma günü davalılar adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalı kooperatifin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,

2- Dava 13.01.2001 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerinin maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davacıların maddi tazminat istemlerinin feragat nedeniyle reddine, manevi tazminat istemlerinin ise kısmen kabulüne karar verilmiş ve bu karar süresinde SS İlk… Konut Yapı Kooperatifi tarafından temyiz edilmiştir.

Davacıların murisi olan sigortalının ölümü ile sonuçlanan kazanın iş kazası olduğu uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık davalı Kooperatifin tazminattan sorumlu olup olmadığı noktasındadır. Mahkemece ölümle sonuçlanan bu olayda davalı Oğuz’un işveren sıfatıyla %100 oranında kusurlu olduğu, sigortalının ve diğer davalıların kusurlarının bulunmadığına ilişkin kusur raporu esas alınarak sonuca gidilmiştir. Davalı Kooperatifin kusurunun bulunmadığı uyuşmazlık konusu olmamasına göre, tazminattan sorumlu tutulabilmesi için olay tarihinde yürürlükte bulunan, 1475 sayılı İş Kanunu’nun l/son maddesindeki koşulların bulunması, diğer bir deyişle asıl işverenin davalı kooperatif olduğunun belirlenmesinin gerektiği açıktır. Her ne kadar Davalı Kooperatif tarafından 64 adet konutun yapımının anahtar teslimi olarak verildiğine dair 10.05.1997 tarihli inşaat yapım sözleşmesi dosyaya sunulmuşsa da anılan sözleşmenin adi nitelikte düzenlendiği görülmektedir. Bu duruma göre de ibrazlı sözleşmenin tek başına işinin yapımının anahtar teslimi olarak verildiğinin kabulüne elverişli olmadığı ortadadır.

Yapılacak iş davalı kooperatife ait, genel kurul tutanakları, karar defterleri ve kooperatifle ilgili tüm kayıt ve belgeler getirilerek bunlar üzerinde inşaat işinin anahtar teslimi verilip verilmediğine ilişkin inceleme yapılmak, yapılan inceleme sonunda inşat işinin anahtar teslimi verildiğine dair kooperatifin yasal kayıtlarında bilgi ve belgelere ulaşılırsa 10.05.2997 tarihli sözleşmeye itibar edilerek işin anahtar teslimi verildiğini kabul etmek, aksi halde şimdiki gibi kooperatifin asıl işveren olduğunun kabulü ile sonuca gitmekten ibarettir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgulara yakın biçimde noksan araştırma ile kusuru bulunmayan davalı kooperatifin tazminattan sorumlu tutularak yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davalı SS İlk… Konut Yapı Kooperatifi’nin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı BOZULMASINA. temyiz harcının istek halinde davalı kooperatife iadesine, 23.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.