Kıdem Süresinin Belirlenmesinde Şirketler Arasındaki Organik Bağ

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2011/26491
Karar No.
2011/16982
Tarihi
07.06.2011
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/6
KAVRAMLAR
İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI
FARKLI İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA
İŞYERLERİ ARASINDA ORGANİK BİR BAĞIN ARAŞTIRILMASI
KIDEM TAZMİNATI
ÖZET
DAVACININ ÇALIŞTIĞINI İDDİ ETTİĞİ DÖNEMDE, DAVALI ŞİRKETTEN FARKLI BİR FİRMADA OLDUĞU SSK HİZMET CETVELİNDEN ANLAŞILMIŞ OLDUĞUNDAN; MAHKEMECE DAVALI ŞİRKET İLE DAVA DIŞI FİRMANIN TİCARİ SİCİL KAYITLARI DAVA DOSYASINA GETİRİLMELİ VE HER İKİ FİRMA ARASINDA ORGANİK BİR BAĞ BULUNUP BULUNMADIĞI YA DA İŞYERİ DEVRİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI ARAŞTIRILMALIDIR.EKSİK İNCELEMEYE DAYALI KARAR VERİLMESİ HATALIDIR.
Davacı, kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, husumet sebebiyle davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi C. Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalıya ait işyerinde çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini belirterek işçilik alacağı talep etmiştir.

Davalı, davacının işvereni olmadığını belirterek husumet itirazında bulunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece davacının, davalı şirkette çalışmasının bulunmadığı, başka bir şirkette çalıştığı, bu iki şirket arasında asıl-alt işveren ilişkisi bulunmadığı belirtilerek davanın husumet sebebiyle reddine karar verilmiştir.

Kararı davacı taraf temyiz etmiştir.

Davacı, davalı F. Kimya şirketine ait işyerinde çalıştığını belirtmiştir. Dosya içersindeki SSK hizmet cetveline göre davacının çalıştığını iddia ettiği dönemde dava dışı A. firmasında çalıştığı anlaşılmıştır. Mahkemece davalı F. ile dava dışı A. firmasının ticari sicil kayıtları dosyaya getirtilmelidir. Her iki firma arasında organik bir bağ bulunup bulunmadığı, işyeri devrinin söz konusu olup olmadığı araştırılarak bunun sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 07.06.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.