İş Hukukunda İbraname

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/47918
Karar No.
2012/7709
Tarihi
08.03.2012
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/17
KAVRAMLAR
İŞÇİLİK ALACAĞI
İŞÇİNİN TUTANAĞI İMZALAMAMASI
İBRANAME
ÖZET
DAVACI, KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI, FAZLA MESAİ, YILLIK ÜCRETLİ İZİN VE MİLLİ BAYRAM ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR. DAVALININ DERİ ZAYİATINA SEBEP OLAN İŞÇİNİN TUTANAĞI İMZALAMAYARAK KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ ÖDENDİĞİNİ SAVUNMASI KARŞISINDA, KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI ÖDEMESİNE İLİŞKİN İBRANAME İLE SAVUNMA ARASINDA ÇELİŞKİ YOKTUR. MAHKEMECE “İBRANAME” BAŞLIKLI BELGE VE EKİNDEKİ İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA TABLOSU GÖSTERİLEREK, DAVACIYA İMZA VE DİYECEKLERİ SORULUP, SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKİR.
Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık ücretli izin ve milli bayram ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F. U. Keçeli tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A ) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma, yıllık ücretli izin ve genel tatil alacaklarını istemiştir.

B ) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davanın reddini istemiştir.

C ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D ) Temyiz:

Kararı davalı temyiz etmiştir.

E ) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Dosyaya sunulan işyeri kayıtları arasında 2 .566 YTL miktarını içeren 14.05.2007 tarihli “İBRANAME” başlıklı belge ile ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama tablosu olduğu görülmektedir.

Her ne kadar bilirkişi raporunda ibranamenin miktar içermediği için makbuz dahi kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek hesaplama yapılmış, mahkemece de ibraname ile savunmadaki çelişki nedeniyle borcu sona erdiren etkiye sahip olmadığı gerekçesi ile bu belgeye itibar edilmemiş ise de davacı adına imzalanan 14.05.2007 tarihli ibranamede yapılan ödemenin toplam 2. 566 TL olup, ekindeki bordroda bu rakamın net ihbar ve kıdem tazminatı toplamına denk geldiği anlaşılmaktadır.

Davalı vekili cevap dilekçesinde deri zayiyatına sebep olan işçinin tutanağı imzalamayarak kıdem ve ihbar tazminatlarının ödendiğini savunması karşısında, kıdem ve ihbar tazminatları ödemesine ilişkin ibraname ile savunma arasında çelişki yoktur.

Mahkemece “İBRANAME” başlıklı belge ve ekindeki ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama tablosu gösterilerek, davacıya imza ve diyecekleri sorulup, sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik araştırma ile sonuca gidilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.