Kıdem Tazminatı Taraf Teşkili

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2012/12237
Karar No. 2012/15447
Tarihi 02.07.2012

İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14

4857-İŞ KANUNU (İK)/2.6
KAVRAMLAR
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
TARAF TEŞKİLİ

ÖZET
DAVACIYA, DAVAYI ALT İŞVERENLERE TEŞMİL ETMEK İÇİN SÜRE VERİLMELİ, DAVA ALT İŞVERENLERİ TEŞMİL EDİLİP TARAF TEŞKİLİ SAĞLANDIKTAN SONRA TEŞMİL SURETİYLE DAVALI OLARAK DAVADA YER ALACAK OLAN ALT İŞVERENLERE SAVUNMA VE DELİLLERİNİ BİLDİRMELERİ İÇİN İMKAN TANINMALI, BİLDİRİLECEK DELİLLER TOPLANMALI, ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİ OLUŞTURAN HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİ, BU SÖZLEŞMELERİN DAYANAĞI ŞARTNAMELER İLE ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE ÇALIŞMA DÜZENİNİ BELİRLEYEN BELGELER GETİRTİLMELİ VE BUNDAN SONRA TÜM DELİLLER BİRLİKTE BİR DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULARAK OLUŞACAK SONUCA UYGUN BİR KARAR VERİLMELİDİR. DAVANIN ALT İŞVERENLERE TEŞMİL EDİLMEMESİ HALİNDE İSE DAVA USULDEN REDDEDİLMELİDİR.

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla mesai, bayram ve genel tatil alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı Sağlık Bakanlığı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F. Erdoğan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı, davalı Sağlık Bakanlığına bağlı hastanede alt işveren işçisi olarak çalışmakta iken iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini iddia ederek ihbar ve kıdem tazminatıyla ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve fazla mesai ile izin ücreti alacaklarının ödetilmesini istemiş; mahkemece isteğin kısmen kabulüne dair verilen karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, dava konusu alacaklarını 4857 sayılı İş Yasasının asıl işveren-alt işveren ilişkisini düzenleyen 2/6 maddesi hükmüne dayanarak asıl işveren Sağlık Bakanlığından talep etmektedir.. Dairemizin yerleşik içtihatları şekli anlamda zorunlu dava arkadaşlığını oluşturan geçerli bir asıl işveren-alt işveren ilişkisinin söz konusu olduğu durumda doğru sonuca varılabilmesi, araştırma ve incelemenin yeterli hale getirilmesi ve ileride oluşabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi bakımından dava dışında kalan asıl işveren ya da alt işverenede davanın teşmil edilmesi yolundadır. Buna göre mahkemece davanın dava dışında kalan alt işverene de teşmili ve bu suretle alt işverenin de davalı safında yer almasının sağlanması yerine alt işverene ihbar ile yetinilerek sonuca gidilmesi isabetli olmamıştır.
Somut olayda davacıya, davayı alt işverenlere teşmil etmek için süre verilmeli, dava alt işverenleri teşmil edilip taraf teşkili sağlandıktan sonra teşmil suretiyle davalı olarak davada yer alacak olan alt işverenlere savunma ve delillerini bildirmeleri için imkan tanınmalı, bildirilecek deliller toplanmalı, asıl işveren-alt işveren ilişkisini oluşturan hizmet alım sözleşmeleri, bu sözleşmelerin dayanağı şartnameler ile asıl işverenin işyerinde çalışma düzenini belirleyen belgeler getirtilmeli ve bundan sonra tüm deliller birlikte bir değerlendirmeye tabi tutularak oluşacak sonuca uygun bir karar verilmelidir. Davanın alt işverenlere teşmil edilmemesi halinde ise dava usulden reddedilmelidir.
Mahkemece yukarıda belirtilen usul ve esaslar gözetilmeden ve davalı kurumun harçtan muaf olduğu dikkate alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, 02.07.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.