İnşaat Mühendisinin Asgari Ücretle Çalışması Mümkün Değildir

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2011/33414
Karar No.
2011/23478
Tarihi
11.07.2011
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/59
KAVRAMLAR
İZİN ÜCRETİ VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ
ÜCRETİN TESPİTİ
İŞÇİNİN ÜCRETİNİN TESPİTİ
İŞÇİ ALACAĞI
ÖZET
DAVACILARIN MURİSİ OLAN İŞÇİ İNŞAAT MÜHENDİSİ OLARAK ŞANTİYE ŞEFİ KONUMUNDA GÖREV YAPMIŞTIR. DOSYA İÇERİĞİNE GÖRE 10 YILLIK MESLEK TECRÜBESİ DE BULUNMAKTADIR. KAYITLARDA GEÇEN ÜCRET ASGARİ ÜCRETİN %7 FAZLASI OLUP, BELİRTİLEN KONUMDAKİ BİR İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRETİN BİRAZ ÜZERİNDE BİR ÜCRETLE ÇALIŞMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN DÜŞMEZ. MAHKEMECE DAVALININ SAVUNMASINDA YER ALAN ÜCRETİN KABULÜ İLE SONUCA GİDİLMESİ HATALI OLMUŞTUR. SOMUT OLAYDA DAVACILARIN MURİSİNİN ALABİLECEĞİ ANKARA TİCARET ODASININ YAZISINDA BİLDİRİLEN ÜCRET ESAS ALINARAK KABUL EDİLMELİDİR.İŞVERENCE YAPILAN ÖDEME İNDİRİLEREK BAKİYE HAKLAR YÖNÜNDEN BİR KARAR VERİLMELİDİR
Davacı, kıdem tazminatı ve izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş.Çil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacılar açmış oldukları bu davada, murisleri olan işçinin şantiye şefi olarak çalıştığı sırada işyerinde meydana gelen olay sonucu şirket çalışanı tarafından vurularak 13.11.2001 tarihinde öldürüldüğünü belirterek kıdem tazminatı ile izin ücreti talep etmiştir.

Davalı işveren davaya konu alacaklar için 2.000TL ödendiğini bakiye hakkın olmadığını savunmuştur. Mahkemece davacının aylık ücreti 250,00 TL net olarak kabul edilerek yapılan hesaplamaya itibar edilmiş ve işverence yapılan ödemenin hak kazanılandan fazla olduğu gerekçesiyle isteklerin reddine karar verilmiştir.

Kararı davacılar vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir. Davacılar murisleri olan işçinin son aylık ücretinin 1.250,00 TL olduğunu ileri sürmüşlerdir. Davalı işveren imzalı ücret bordrolarına dayanarak son ücretin net 250,00 TL olduğunu savunmuştur.

Mahkemece ücret araştırmasına gidilmiş ve Ankara Ticaret Odası ücretin 350,00 TL net olabileceğini, İnşaat Mühendisleri Odası ise son ücretin 739,00 – 986,00 TL arasında olabileceğini belirtmiştir.

Davacıların murisi olan işçi inşaat mühendisi olarak şantiye şefi konumunda görev yapmıştır. Dosya içeriğine göre 10 yıllık meslek tecrübesi de bulunmaktadır. Kayıtlarda geçen ücret asgari ücretin %7 fazlası olup, belirtilen konumdaki bir işçinin asgari ücretin biraz üzerinde bir ücretle çalışması hayatın olağan akışına uygun düşmez. Mahkemece davalının savunmasında yer alan ücretin kabulü ile sonuca gidilmesi hatalı olmuştur.

Somut olayda davacıların murisinin alabileceği Ankara Ticaret Odasının yazısında bildirilen ücret esas alınarak kabul edilmelidir.İşverence yapılan ödeme indirilerek bakiye haklar yönünden bir karar verilmelidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.