İki Adet İş Sözleşmesinin Olması

 

 

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2012/17493
Karar No. 2012/22918
Tarihi 13.06.2012

İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14

4857-İŞ KANUNU (İK)/32
KAVRAMLAR
ÇALIŞMA GARANTİSİNDEN DOĞAN TAZMİNAT VE KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI
ÜCRETİN BELİRLENMESİ
SERBEST İRADE İLE YAPILAN SÖZLEŞME

ÖZET
SOMUT OLAYDA, ÇEKİŞMELİ VAKIALAR HAKKINDA TOPLANAN DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCUNDA, TARAFLAR ARASINDA İKİ ADET SÖZLEŞME DÜZENLENDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. İLK YAPILAN SÖZLEŞME TARAFLAR ARASINDA SERBEST İRADE İLE YAPILMIŞ OLUP, İKİNCİ SÖZLEŞME İSE TAMAMEN PROSEDÜR GEREĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMESİ GEREKEN BELGE NİTELİĞİNDEDİR. SAPTANAN BU DURUM KARŞISINDA VE YUKARIDA AÇIKLANAN MADDİ VE HUKUKİ OLGULAR GÖZ ÖNÜNDE TUTULDUĞUNDA, DAVACININ İLK İMZALANAN SÖZLEŞMEDEKİ ÜCRET MİKTARI ESAS ALINMAK SURETİYLE KIDEM TAZMİNATI HESAPLANARAK SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMALIDIR.

Davacı, çalışma garantisinden doğan tazminat ile kıdem tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F.U.Keçeli tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : A ) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalıya ait özel rehabilitasyon merkezinde çalışmak üzere 02.04.2007 tarihli iş sözleşmesini düzenlediklerini, bu tarihte işe başladığını ve işverence 21.06.2008 tarihinde iş akdinin sona erdirildiğini, davalının iş sözleşmesinde düzenlenen beş yıllık çalışma garantisıni bozduğunu, sözleşmede iş akdinin feshedilmesi halinde 12 aylık maaş tutarında tazminat ödeneceğinin belirtildiğini, ileri sürerek, kıdem tazminatı ile cezai şart alacaklarını istemiştir.
B ) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davanın reddini istemiştir.
C ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, ikinci sözleşmedeki ücret esas alınarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D ) Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
E ) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine,
2- Somut olayda, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi sonucunda, taraflar arasında iki adet sözleşme düzenlendiği anlaşılmaktadır. İlk yapılan sözleşme taraflar arasında serbest irade ile yapılmış olup, ikinci sözleşme ise tamamen prosedür gereği Milli Eğitim Müdürlüğüne verilmesi gereken belge niteliğindedir.
Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, davacının ilk imzalanan sözleşmedeki ücret miktarı esas alınmak suretiyle kıdem tazminatı hesaplanarak sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.