İhbar Tazminatında Faiz

İhbar tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre alacağın yasal faiziyle ödenmesine hükmeder. Mevzuattan doğan diğer haklar saklıdır. Faizin başlangıç tarihi, diğer tarafın temerrüde düşürüldüğü tarihidir. Diğer taraf ihtarname gönderilmek suretiyle temerrüde düşürülmemişse, faizin başlangıç tarihi alacaklı tarafın mahkemeye veya alacağın tahsili amacıyla icra müdürlüğüne başvurduğu tarihten itibaren faiz işletilir.