İhbar Tazminatına Hak Kazanma

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2007/26159
Karar No.
2008/33763
Tarihi
16.12.2008
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/25
KAVRAMLAR
HAKARET
İŞVEREN VEKİLİNCE İŞÇİYE HAKARET
HAKLI FESİH
ŞEREF VE NAMUSA DOKUNACAK SÖZ VE DAVRANIŞLAR
İŞÇİNİN HAKLI FESHİ
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
ÖZET
SOMUT OLAYDA, DAVACININ İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİ NİSAN AYINDA DAVACIYLA BİRLİKTE TOPLAM 10 ÇALIŞANIN İŞ AKDİNİN SONA ERDİRİLDİĞİ, BUNLARDAN SEKİZİNİN KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILDIĞININ BEYAN EDİLDİĞİ SSK KAYITLARINDAN ANLAŞILMAKTADIR
Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı birleşen dosya davacısı ihbar tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davacının davasının reddine, davalı birleşen dosya davacısının isteklerinin kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G.Demirtaş Tuna tarafından düzenlenen rapor dinlendikten. sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, iş akdinin işveren tarafından feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı talebinde bulunmuştur.

Davalı işveren, daha iyi iş bulduğunu söyleyerek işten ayrıldığını savunmuştur.

Mahkemece, bizzat davacı tanıklarının anlatımları ile kendisinin işten ayrıldığı gerekçesiyle ihbar ve kıdem tazminatı reddedilerek, işveren lehine ihbar tazminatına karar verilmiştir.

Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

4857 sayılı İş Kanununun 24/II-b maddesinde, işverenin işçiye veya aile üyelerinden birine hakaret etmesi, sövme fiilini işlemesi, sarkıntılıkta bulunması, işçiye 4857 sayılı Yasanın 24/II-b maddesi uyarınca haklı fesih imkanı verir.

Şeref ve namusa dokunacak söz ve davranışlar fiilinin işveren veya işveren vekili tarafından gerçekleştirilmiş olması fark doğurmaz. Bu eylemlerin Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi de şart değildir.

Somut olayda, davacının iş akdinin feshedildiği nisan ayında davacıyla birlikte toplam 10 çalışanın iş akdinin sona erdirildiği, bunlardan sekizinin kendi isteği ile ayrıldığının beyan edildiği SSK kayıtlarından anlaşılmaktadır.

İşyeri müdürünün neredeyse her gün yaptığı toplantılarda baskı ve hakaret içeren konuşmalar yaptığı, bordroya yansıtılmayan ücret teklif edildiği davacı tanıklarınca açıklanmış, tanık Erkan da bu nedenle kendisinin ayrıldığını beyan etmiştir.

Bu durumda iş akdinin 4857 sayılı Yasanın 24/II-b maddesi uyarınca davacı tarafından haklı olarak feshedildiğinin kabulü gerekir. Yazılı gerekçe ile kıdem tazminatı talebinin reddi ve davalı işverence talep edilen ihbar tazminatı talebinin kabulüne karar verilmiş olması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.