İhbar Tazminatı ve Hesaplaması

İhbar Tazminatı nedir?

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Kanunda düzenlenmiş olan bu sürelere riayet edilmeden sözleşme feshedilirse, sözleşmeyi fesheden taraf diğer tarafa ihbar tazminatı öder.

İhbar Süreleri (Önelleri) :

İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, işe iade davalarıyla ilgili hükümlerin uygulanmasına engel olmaz. İşe iade davası açma olanağından yoksun olan işçilerin iş sözleşmeleri işveren tarafından, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması durumunda ayrıca ihbar tazminatı da işçiye ödenir.

İhbar tazminatı işveren tarafından peşin olarak ödenecek ise, ihbar tazminatına esas ücret, ücrete ek olarak ödenen ikramiye, prim gibi ek ödemeler de dikkate alınarak yapılır.

İhbar Tazminatı Hesaplaması :

İşçi A’nın son günlük brüt ücretinin 40,00 TL olduğunu, işyerinde 3,5 yıldır çalıştığını ve sözleşmesinin ihbar sürelerine uyuşmaksızın feshedildiğini varsayalım. Bu durumda;
1)İşçi A’nın sözleşmesinin feshinde bildirim süresi kıdemi 3 yıldan fazla olduğu için 8 haftadır. 8×7=56 günlük ücreti tutarında ihbar tazminatı ödenmelidir.
2)İşçi A’nın son günlük brüt ücreti 40 TL’dir. 40,00 TLx56=2.240,00 TL’dir. Bu bedel brüt alacak olup, bu bedelin içinden gelir vergisi kesintisi ( en az % 15) ve damga vergisi kesilecektir.

İhbar Tazminatında İşleyecek Faiz :
İhbar tazminatına işletilecek olan faiz yasal faizdir.