İhbar Tazminatı Hesaplanması

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/8530
Karar No.
2012/7950
Tarihi
12.03.2012
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/17
KAVRAMLAR
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI
İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAPLANMASI
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
ÜCRET EKİ OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEK HUSULAR
ÖZET
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ GİYDİRİLMİŞ ÜCRETTEN, DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARININ İSE ÇIPLAK ÜCRETTEN HESAPLANMASI GEREKİR. İŞÇİYE ÜCRETİ DIŞINDA ÖDENEN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ YASA İLE GETİRİLMİŞ OLUP, BİREYİN VEYA AİLENİN ASGARİ GEÇİM DÜZEYİNİ SAĞLAYACAK BÖLÜMÜNÜN TOPLAM GELİRDEN DÜŞÜLEREK VERGİ DIŞI BIRAKILMASIDIR. BU NEDENLE ÜCRETİN EKİ DEĞİLDİR. ÜCRET OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ VE TAZMİNAT VE İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAPLANMASINA ESAS ÜCRETE DAHİL EDİLEMEZ. HÜKME ESAS BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DAVACININ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ DE DAHİL EDİLMİŞ ÜCRETTEN HESAPLANMASI HATALIDIR. DAVACININ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ DİKKATE ALINMADAN HESAPLANIP BELİRLENMELİDİR.
Davacı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini, ödenmeyen işçilik alacakları olduğunu belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ve tatil çalışmaları karşılığı ücret alacaklarının davalı işverenden tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Kıdem ve ihbar tazminatının giydirilmiş ücretten, diğer işçilik alacaklarının ise çıplak ücretten hesaplanması gerekir. İşçiye ücreti dışında ödenen asgari geçim indirimi yasa ile getirilmiş olup, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Bu nedenle ücretin eki değildir. Ücret olarak nitelendirilemez ve tazminat ve işçilik alacaklarının hesaplanmasına esas ücrete dahil edilemez.

Hükme esas bilirkişi raporunda davacının kıdem ve ihbar tazminatı asgari geçim indirimi de dahil edilmiş ücretten hesaplanması hatalıdır. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı asgari geçim indirimi dikkate alınmadan hesaplanıp belirlenmelidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.