Hizmet Tespit Davası Kesinleşmeden İhbar Ve Kıdem Tazminat Miktarı Belirlenemez

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2008/29532
Karar No.
2008/33779
Tarihi
16.12.2008
İLGİLİ MEVZUAT
4857-İŞ KANUNU (İK)/41
KAVRAMLAR
ÇALIŞMA SÜRESİ
HİZMET TESPİTİ DAVASI
EK BİLİRKİŞİ RAPORU
BEKLETİCİ MESELE
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
ALACAKLARIN ÖDENMESİ
ÖZET
ÇALIŞMA SÜRESİ ÇEKİŞMELİDİR.2005/29 E NOLU HİZMET TESPİTİ DAVASININ SONUÇLANMASI BEKLENMEDEN KARAR VERİLMİŞ OLUP,SÖZ KONUSU DAVANIN TEMYİZ AŞAMASINDA DAVACININ 18.02.2001-17.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA SİGORTALI GÖSTERİLEN GÜNLER DIŞINDA DA SÜREKLİ OLARAK ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR.KESİNLEŞEN ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE DAVA KONUSU ALACAKLARIN YENİDEN BELİRLENMESİ İÇİN EK RAPOR ALINMALIDIR.BU NEDENLE KARARIN BOZULMASI GEREKMİŞTİR
Davacı, kıdem , ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil ve bayram ücretleri alacağı ile yıllık izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G.Demirtaş Tuna tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm,davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini belirterek ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur.

Davalı işveren davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece,davanın kabulüne karar verilmiştir.

Çalışma süresi çekişmelidir.2005/29 E nolu hizmet tespiti davasının sonuçlanması beklenmeden karar verilmiş olup,söz konusu davanın temyiz aşamasında davacının 18.02.2001-17.06.2003 tarihleri arasında sigortalı gösterilen günler dışında da sürekli olarak çalıştığı tespit edilmiştir.Kesinleşen çalışma süresine göre dava konusu alacakların yeniden belirlenmesi için ek rapor alınmalıdır.Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.12.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2008/29532
Karar No.
2008/33779
Tarihi
16.12.2008
İLGİLİ MEVZUAT
4857-İŞ KANUNU (İK)/41
KAVRAMLAR
ÇALIŞMA SÜRESİ
HİZMET TESPİTİ DAVASI
EK BİLİRKİŞİ RAPORU
BEKLETİCİ MESELE
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
ALACAKLARIN ÖDENMESİ
ÖZET
ÇALIŞMA SÜRESİ ÇEKİŞMELİDİR.2005/29 E NOLU HİZMET TESPİTİ DAVASININ SONUÇLANMASI BEKLENMEDEN KARAR VERİLMİŞ OLUP,SÖZ KONUSU DAVANIN TEMYİZ AŞAMASINDA DAVACININ 18.02.2001-17.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA SİGORTALI GÖSTERİLEN GÜNLER DIŞINDA DA SÜREKLİ OLARAK ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR.KESİNLEŞEN ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE DAVA KONUSU ALACAKLARIN YENİDEN BELİRLENMESİ İÇİN EK RAPOR ALINMALIDIR.BU NEDENLE KARARIN BOZULMASI GEREKMİŞTİR
Davacı, kıdem , ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil ve bayram ücretleri alacağı ile yıllık izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G.Demirtaş Tuna tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm,davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini belirterek ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur.

Davalı işveren davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece,davanın kabulüne karar verilmiştir.

Çalışma süresi çekişmelidir.2005/29 E nolu hizmet tespiti davasının sonuçlanması beklenmeden karar verilmiş olup,söz konusu davanın temyiz aşamasında davacının 18.02.2001-17.06.2003 tarihleri arasında sigortalı gösterilen günler dışında da sürekli olarak çalıştığı tespit edilmiştir.Kesinleşen çalışma süresine göre dava konusu alacakların yeniden belirlenmesi için ek rapor alınmalıdır.Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.12.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.