Hayata Kast Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma

Yargıtay değişik zamanlarda vermiş olduğu kararlarda,

..Dava, münhasıran onur kırıcı davranış nedeni ile boşanmaya ilişkindir. Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanmaya karar verilebilmesi için ( T.M.K. madde 162 ) her türlü onur kırıcı davranış değil, ağır derecede onur kırıcı bir davranışın gerçekleşmesi gerekir. Toplanan delillere göre, mahkemece onur kırıcı davranış olarak kabul edilen maddi vakıaların bu nitelikte bulunmadığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında Türk Medeni Kanunu’nun 162. maddesine dayanılarak açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisinin doğru olmadığına,

…Davacı – davalı kocanın davalı – davacı kadını dövdüğü sabittir. Kadının şahsi davasından vazgeçmesi, eşini cezadan kurtarmaya matuf olup, boşanma davası yönünden eşini affettiği anlamına gelmez. Gerçekleşen bu durum karşısında kadının birleştirilen boşanma davasının da kabulü gerekirken yazılı şekilde red kararı verilmesinin doğru olmadığına,

…kadın tarafından yapıldığı belirtilen eşinin arabasını taşlaması, eve almaması ve kolunu ısırması eylemleri kocanın 12.04.2000 tarihinde açtığı boşanma davasından sonra, kadının 19.07.2000 tarihinde açtığı boşanma davasından öncedir. Bu nedenle, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle kocanın açtığı boşanma davasında, kadının bozma kararına gerekçe yapılan bu davranışları henüz gerçekleşmediğinden, kadının da evlilik birliğinin temelinden sarılmasına neden olduğu kabul edilemez. O halde, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre kocanın açtığı boşanma davasının reddine, kadının açtığı boşanma davasının kabulüne dair kararın yasaya uygun olduğuna,

…Davalı kocanın eşine hakaret edip başına bıçak atıp evden kovduğu ve tam kusurlu olduğu kesinleşen boşanma dosyasından belirlenmiştir. O dosyada kadının sadakatsiz davranışına dair iddia ve kanıt bulunmamaktadır. Temyize konu davada davalı koca tanığı olarak dinlenen Mehmet Y. ve Samet boşanma dosyasında da dinlenmişlerdir. O davadaki ifadelerinde hiçbir geçimsizlik olmadığını bildirdikleri halde temyize konu davada kadının bir erkekle kaçtığını duyduklarını açıklamışlardır ki çelişkili bu beyanlara itibar edilmesi doğru değildir. Davacı yararına uygun miktar manevi tazminata karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması yasaya aykırı olup bozmayı gerektirdiğine hükmetmiştir.