Gazetecinin Kıdem Tazminatı

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/8478
Karar No.
2011/14087
Tarihi
10.05.2011
İLGİLİ MEVZUAT
818-BORÇLAR KANUNU/179
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/17/41/44/57
5953-BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN/6
KAVRAMLAR
YILLIK İZİN ÜCRETİ
MUHABİRİN İŞÇİLİK ALACAKLARI
GAZETECİNİN FESHİ
ÖZET
DAVACININ YILLIK İZİN ÜCRETİNE HAK KAZANIP KAZANMADIĞI TARAFLAR ARASINDA İHTİLAFLIDIR. MAHKEMECE HÜKME ESAS ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DAVACININ ÇALIŞTIĞI SÜRE İÇİNDE HİÇ YILLIK İZİN KULLANMADIĞI KABUL EDİLEREK HESAPLAMA YAPILMIŞTIR. BU HESAPLAMA YAPILIRKEN DAVALI TARAFÇA SUNULAN DAVACININ ÇEŞİTLİ TARİHLERDE YILLIK İZİN KULLANMAK İSTEDİĞİNE DAİR İMZALI DİLEKÇE VE FORMLAR, İZİN DÖNÜŞÜ DAVACIYA İMZALATILAN BELGELERDEN OLMADIĞI VE TEK BAŞINA DAVACININ İZNE GÖNDERİLDİĞİNİ İSPATA YETERLİ OLMADIĞI GEREKÇESİ İLE DİKKATE ALINMAMIŞTIR. MAHKEMECE MÜBREZ YILLIK İZİN KULLANMA TALEP DİLEKÇESİ VE FORMLARINDAKİ İZİNLERİN KULLANILIP KULLANILMADIĞININ İRDELENMESİ, BU BAĞLAMDA YILLIK İZİN KULLANILMASI TALEP EDİLEN GÜNLERDE DAVACININ FİİLEN ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞININ BAŞTA BU DÖNEMLERE AİT BORDROLAR OLMAK ÜZERE İŞVEREN KAYIT VE BELGELERİ İLE DENETLENEREK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN EKSİK İNCELEME İLE YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM TESİSİ HATALI OLUP KARARIN BU NEDENLE BOZULMASI GEREKMİŞTİR.
Taraflar arasındaki, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, ikramiye, ulusal bayram genel tatil ve %5 fazlalıkları alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 10.05.2011 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına vekili ile karşı taraf adına vekili geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi N. Doğan Ceylan tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde davacının 1999-01/07/2006 tarihleri arasında davalı şirket bünyesinde yer alan Y. Ş. G.’de spor muhabiri olarak çalıştığını, iş akdinin işverence feshedildiğini, davacının son aylık net ücretinin 1210,00 YTL., mesleki kıdem başlangıç tarihinin 1992 olduğunu, davalının davacının 2001 ila 2006 yıllarına ait ikramiye alacağını ödemediğini, yıllık ücretli izin haklarının kullandırılmadığını, fazla mesai yapmasına ve bayram ve genel tatiller ile hafta tatillerinde çalışmasına rağmen ücretlerinin ödenmediğini kıdem ve ihbar tazminatı ile ikramiye, yıllık izin, fazla mesai, hafta tatili, bayram-genel tatil ücretleri ile bunların %5 fazlalıklarının faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde öncelikle yetki itirazında bulunmuş, davacının M… TV, A… TV, E… TV gibi televizyon kuruluşlarında spor programları yaptığının ve A… Şti.’nin imtiyaz sahibi olduğu Spor Meclisi adlı dergide genel yayın müdürü olduğunun öğrenilmesi üzerine iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini, davacının davalı nezdindeki hizmetinin 11/04/2001 tarihinde başladığını, davacının 1999 yılından beri Y. Ş. G.’nde çalıştığını iddia etmesine rağmen davalının 10/04/2001 tarihli devir sözleşmesi ile gazetenin aynı isim altında yayımlanmasına yönelik haklarını devraldığını, davalının devralan şirket olup devirden önceki doğmuş borçlardan sorumluluğu bulunmadığını, devrin BK’nun 179.maddesi uyarınca yapılmadığını, davacının Spor Meclisi adlı derginin genel yayın müdürlüğünü ve belirtilen TV kanallarında spor programları yaptığı için fazla mesai yapmasının mümkün olmadığını, davacının son brüt ücretinin 531,00 YTL. olduğunu, davacının tüm izinlerini kullandığını beyan ederek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davacının iş akdinin davalı tarafından sona erdirildiği, taleplerle ilgili olarak bilirkişi tarafından düzenlenen esas ve ek raporların dosya içeriğine ve bu konudaki yerleşik daire kararlarına uygun olduğu özellikle ücret, fazla mesai gibi taleplerin %5 fazlası için yapılan %90 lık indirimin son dönem daire kararlarına uygun oluşu gerekçe gösterilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm davalı ve davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

A- Davacı tarafın temyiz talebinin vaki feragat nedeni ile REDDİNE,

B- Davalı yanın temyiz nedenlerine gelince;

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının yerinde olmaması nedeni ile reddine,

2- Davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilip edilmediği taraflar arasında ihtilaflıdır.

Mahkemece davacının iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından feshedildiği yönünde tespit yapılmasına rağmen bu feshin haksız olup olmadığı irdelenmemiş ve bu husus gerekçede tartışılmamıştır. Hükümde benimsenerek yollama yapılan bilirkişi raporunda da akdin feshi tartışma konusu yapılmamıştır. Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında 5953 sayılı Kanun’un 6 ve devamı maddelerinde gazetecinin ve işverenin ayrı ayrı fesih nedenleri düzenlenmiştir. Mahkemece bu yasa maddeleri uyarınca davacı işçinin iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından feshinin haklı olup olmadığının dosya kapsamında mevcut deliller çerçevesinde değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

3- Davacının yıllık izin ücretine hak kazanıp kazanmadığı taraflar arasında ihtilaflıdır.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının çalıştığı süre içinde hiç yıllık izin kullanmadığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Bu hesaplama yapılırken davalı tarafça sunulan davacının çeşitli tarihlerde yıllık izin kullanmak istediğine dair imzalı dilekçe ve formlar, izin dönüşü davacıya imzalatılan belgelerden olmadığı ve tek başına davacının izne gönderildiğini ispata yeterli olmadığı gerekçesi ile dikkate alınmamıştır. Mahkemece mübrez yıllık izin kullanma talep dilekçesi ve formlarındaki izinlerin kullanılıp kullanılmadığının irdelenmesi, bu bağlamda yıllık izin kullanılması talep edilen günlerde davacının fiilen çalışıp çalışmadığının başta bu dönemlere ait bordrolar olmak üzere işveren kayıt ve belgeleri ile denetlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Davalı yararına takdir edilen 825.00 TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.05.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.