Ferdi Kaza Koltuk Sigortası Poliçesinden Ödenen Para Maddi Tazminattan İndirilemez

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/14654
Karar No.
2010/12063
Tarihi
25.11.2010
İLGİLİ MEVZUAT
818-BORÇLAR KANUNU/45
6762-TÜRK TİCARET KANUNU ( TTK )/1321
KAVRAMLAR
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEĞİN ÖLÜMÜ
FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTA POLİÇESİ
ÖZET
DAVA, TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEĞİN ÖLÜMÜNDEN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİ İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA ÖDENEN PARA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDAN İNDİRİLEMEZ
Davacı M. B. ve diğerleri vekili tarafından, davalı R. Ö. ve D… Gıda Mak. San. Tic. Ltd. Şti aleyhine 08/09/2006 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 11/06/2009 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Öteki temyiz itirazlarına gelince;

a ) Dava, trafik kazası nedeniyle desteğin ölümünden kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminatın ödetilmesi istemine ilişkindir.

Yerel mahkemece benimsenen 19.02.2009 günlü bilirkişi raporunda, A… AŞ tarafından ferdi kaza koltuk sigorta poliçesinden ödenen 10.000,00 TL, hesap edilen destekten yoksun kalma tazminatından indirilmiş ise de ferdi kaza sigorta sözleşmesinde yolcunun ölümü halinde sigortacı; bir ( para tutarı ) meblağ sigortası bedeli olan ölüm tazminatını can sigortası ilkeleri uyarınca aynen öleninin yasal mirasçılarına ödeme yükümlülüğü altındadır.

Bu nedenle ferdi kaza koltuk sigorta poliçesi kapsamında ödenen 10.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatından indirilemez.

Yerel mahkemece açıklanan yön gözetilmeden yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

b ) Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 13.05.2009 günlü yazısından; iş kazası kolundan davacılar M. B.’a 23.766,23 TL, E. B.’a 7.493,79 TL, H. B.’a 6.762,25 TL peşin sermaye değerli gelir bağlandığı anlaşıldığı halde yerel mahkemece benimsenen bilirkişi raporunda, tüm davacılar için daha fazla peşin sermaye değerli gelir bağlanmış gibi hesaplama yapılarak, hesaplanan tazminattan daha fazla indirim yapılması doğru olmadığından karar bu nedenle de bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda ( 2/a ve b ) sayılı bentlerde gösterilen nedenlerle BOZULMASINA; öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 25.11.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.