Fazla Mesai Alacağı Davası İndirim Yapılması

Fazla mesai alacağı, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda, bilirkişi tarafından hesaplanan meblağ üzerinden indirim yapılmamalıdır.

9. Hukuk Dairesi         2015/34365 E.  ,  2016/1981 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 21. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 27/10/2015
NUMARASI : 2015/111-2015/465

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, asgari geçim indirimi alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı isteminin özeti:
Davacı vekili, davacının iş akdinin davalı tarafından haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti,fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti ve asgari geçim indirmi alacaklarını istemiştir.
B)Davalı cevabının özeti:
Davalı vekili, iddia ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
C) Bozma İlamı ve Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Yerel Mahkemenin ilk kararı Dairemizin 20.01.2015 tarih ve… Esas, … Karar sayılı ilamıyla “1- … davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Somut olayda, fazla mesai çalışması açısından davacı şahitlerinin sadece Nisan 2010 ayı ve devamı dönemi bilebilecek durumda olmaları nedeni ile fazla mesai çalışmasının 2010 yılı Nisan ayı ve devamı hizmet süresi için ispatlandığı gözetilerek sadece 2010 yılı Nisan ayı ve devamı süre için fazla mesai ücretine hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.
3- Fazla mesai ücretinin, genel tatil ücretinin ve yıllık izin ücretinin net miktarlarının hesaplanmasında gelir vergisi ve damga vergisi yanında sigorta priminin ve işsizlik priminin de düşülmesi gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.” gerekçesiyle bozulmuştur.
Yerel Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle davanın kısmen kabulüne karar verilerek, net rakamlar üzerinden yıllık izin, asgari geçim indirimi, %30 takdiri indirim uygularak 6.855,82 TL fazla çalışma ücreti, yine %30 indirim uygularak 610,11 TL genel tatil ücreti hüküm altına alınmış olup, diğer istemlerin ise reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında fazla çalışma ve genel tatil ücretlerine uygulanan takdiri indirim noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Fazla çalışmaların ve genel tatil çalışmalarının uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda taktiri indirim yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. Ancak fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.
Somut olayda, fazla çalışma ve genel tatil ücreti alacaklarına takdiri indirim oranı bozma öncesi hükümde %45 oranında belirlenmiş olup, bozmaya konu olan işbu önceki hüküm yalnızca davalı tarafça temyiz edildiğinden bozma kapsamı dışında bırakılan takdiri indirim oranı artık davalı taraf açısından usuli kazanılmış hak teşkil etmiştir, Bu nedenle mahkemece bozmadan sonraki hükümde anılan işçilik alacaklarında takdiri indirimin %45 yerine %30 olarak uygulanması usuli kazanılmış hakkın ihlali niteliğinde olmakla bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 26.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...