Ev İşlerinde Çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatı Alabilmesi

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2010/18332
Karar No.
2011/9574
Tarihi
16.06.2011
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/4
KAVRAMLAR
KIDEM TAZMİNATI
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR
İŞ KANUNU UYGULAMASI
ÖZET
DAVALI, DAVACININ İŞ KANUNUNA TABİ OLMADIĞINI, SÖZLEŞMENİN HAKLI SEBEPLERLE FESHEDİLDİĞİNİ BELİRTEREK DAVANIN REDDİNİ DİLEMİŞ, VERDİĞİ AVANS TUTARININ DA TAKAS VE MAHSUBUNA KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR. DAVACININ 1.10.1998 TARİHLİ SÖZLEŞME İLE ÇOCUK BAKICISI OLARAK İŞE BAŞLADIĞI SABİTTİR. 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NUN 4. MADDESİNİN 1. FIKRASININ E BENDİ UYARINCA, “EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR” HAKKINDA İŞ KANUNU HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ. NE VAR Kİ, TARAFLAR ARASINDA DÜZENLENEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN 9. MADDESİNDE, BU SÖZLEŞMEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI AÇIKÇA BELİRTİLMİŞTİR. BİR BAŞKA ANLATIM İLE, İŞ KANUNU’NA GÖNDERMEDE BULUNULMUŞTUR. DOLAYISIYLA DAVACI, İŞ KANUNU KAPSAMINDA DÜZENLENEN KIDEM TAZMİNATINI TALEP EDEBİLİR. BÖYLE OLUNCA, MAHKEMECE KIDEM TAZMİNATI TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HASIL OLACAK SONUCA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP, BOZMA NEDENİDİR.
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükümün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı ile 1.10.1998 tarihli belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çocuk bakıcısı olarak işe başladığını, 3.5.2007 tarihinde haksız olarak sözleşmenin feshedildiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere, eksik ödenen ücret alacağı ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı yıllık ücretli izin alacağı, hafta tatili, bayram tatili vs. aAlacakları ile 500 TL. Manevi tazminatın faizi ile ödetilmesini istemiştir.

Davalı, davacının İş Kanununa tabi olmadığını, sözleşmenin haklı sebeplerle feshedildiğini belirterek davanın reddini dilemiş, verdiği avans tutarının da takas ve mahsubuna karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, 500 TL. Eksik ödenen ücret alacağı ile 500 TL. ihbar tazminatı tutarı toplam 1.000 TL.nin dava tarihinden yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- )Davacının 1.10.1998 tarihli sözleşme ile çocuk bakıcısı olarak işe başladığı sabittir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrasının e bendi uyarınca, “ev hizmetlerinde çalışanlar” hakkında iş kanunu hükümleri uygulanmaz. Ne var ki, taraflar arasında düzenlenen İş Sözleşmesinin 9. maddesinde, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde İş Kanunu hükümlerinin uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. Bir başka anlatım ile, İş Kanunu’na göndermede bulunulmuştur. Dolayısıyla davacı, İş Kanunu kapsamında düzenlenen kıdem tazminatını talep edebilir. Böyle olunca, mahkemece kıdem tazminatı taleplerinin değerlendirilmesi ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan 1. Bent gereğince davalının tüm davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. Bent gereğince temyiz edilen hükümün davacı yararına BOZULMASINA, 42.25 TL kalan harcın davalıdan alınmasına, peşin alınan 17.15 TL. temyiz harcının istenmesi halinde davacıya iadesine, 16.6.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.