Emsal Ücrete İtiraz

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/824
Karar No.
2012/4160
Tarihi
13.03.2012
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/21/41
KAVRAMLAR
İŞÇİLİK ALACAKLARI
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ
EMSAL ÜCRETE İTİRAZ
ÖZET
HÜKME ESAS ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA AÇIKLAMA KISMINDAKİ HESAPLAMAYA ESAS EMSAL ÜCRETE VE HESAPLAMA ŞEKLİNE GÖRE TESPİT EDİLEN İŞÇİLİK ALACAKLARIN MİKTARLARINA YARGILAMA AŞAMASINDA DAVALILAR VEKİLLERİ TARAFINDAN İTİRAZDA BULUNULMUŞ OLUP, MAHKEMECE BU İTİRAZLAR KARŞILANMAMIŞTIR. DAVALILARIN HESAP NOKTASINDA RAPORA İLİŞKİN EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASINA YÖNELİK SOMUT İTİRAZLARI KARŞILANMALI VE GEREKİRSE YENİDEN RAPOR ALINARAK BİR KARAR VERİLMELİDİR.
Davacı, kıdem-ihbar tazminat, fazla mesai alacağı işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süre ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Söylen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalılarının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Dosya içerisinde bulunan ve hükme esas alınan bilirkişi raporunda açıklama kısmındaki hesaplamaya esas emsal ücrete ve hesaplama şekline göre tespit edilen işçilik alacakların miktarlarına yargılama aşamasında davalılar vekilleri tarafından itirazda bulunulmuş olup, mahkemece bu itirazlar karşılanmamıştır. Davalıların hesap noktasında rapora ilişkin emsal ücret araştırmasına yönelik somut itirazları karşılanmalı ve gerekirse yeniden rapor alınarak bir karar verilmelidir.

Eksik incelemeyle hüküm kurulması hatalı olup kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.