Devlet Memuru Aynı Zamanda İşçi Olarak Çalışamaz

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2010/37435
Karar No.
2012/12622
Tarihi
12.04.2012
İLGİLİ MEVZUAT
657-DEVLET MEMURLARI KANUNU/87/88
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/17
KAVRAMLAR
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI
DEVLET MEMURLARININ İKİNCİ GÖREVDE ÇALIŞMA YASAĞI
ÖZET
DEVLET MEMURLARI İKİNCİ BİR GÖREVDE ÇALIŞAMAYACAKLARINDAN, DAVACININ B… KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPMAKTA İKEN, AYNI ZAMANDA İŞ SÖZLEŞMESİ İLE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ‘NDE VAKIF MÜDÜRÜ OLARAK ÇALIŞMASI YASAL AÇIDAN İMKANSIZDIR. TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞME BAŞLANGIÇTAN İTİBAREN KANUNA AYKIRI OLUP, BU NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLDİĞİNDEN, DAVACI, KIDEM TAZMİNATINA VE İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANAMAZ.
Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalı Vakıfta 15.09.1992 tarihinden itibaren “Vakıf Müdürü” olarak çalışmaktayken, iş sözleşmesinin 01.01.2009 tarihinde haksız olarak ihbar önellerine uyulmaksızın feshedildiğini, ancak ihbar ve kıdem tazminatının ödenmediğini, son ücretinin 1.609,58 TL olduğunu belirterek, kıdem ve ihbar tazminatının tahsilini istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, B… ilçesinin 1992 yılında kurulması üzerine 3294 sayılı Yasa gereğince oluşturulan İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın müdürlüğü görevinin 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü olarak çalışan davacıya ek görev olarak verildiğini ve bu görevine Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerinin Başbakanlığın 08.05.1987 tarih ve 1987/1 sayılı genelgesi gereğince Vakıf Müdürü olarak çalışamayacağının bildirilmesi üzerine Vakıf Mütevelli Heyeti’nin almış olduğu karar üzerine 01.01.2009 tarihine kadar devam ettiğini, davacının halen Yazı İşleri Müdürlüğüne devam etmesi ve Vakıf Müdürü olarak ek görev yapacağı sürece bu göreviyle ilgili olarak sosyal sigortalara herhangi bir prim kesilmemesi nedeniyle ihbar ve kıdem tazminatı alamayacağını, davacı devlet memuru olmasaydı kıdem ve ihbar tazminatının söz konusu olabileceğini ileri sürerek davarın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş sözleşmesinin feshi nedeniyle davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı noktasında toplanmaktadır.

Somut olayda davacı B… Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmakta aynı zamanda 15.09.1992 tarihinden itibaren her yıl yenilenen belirli süreli iş sözleşmeleriyle, 01.01.2007 tarihinden itibaren ise belirsiz süreli iş sözleşmesiyle davalı Vakıfta Vakıf Müdürü olarak çalışmaktayken 17.12.2008 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişince yapılan denetimde davacının devlet memuru olup ikinci görev yasağı nedeniyle Vakıf Müdürü olarak çalışmayacağı tespit edilmiş, bunun üzerine 25.12.2008 tarihli Vakıf toplantısında davacının iş sözleşmesi 01.01.2009 tarihinden itibaren feshedileceği kararlaştırılmıştır.

Davacının davalı nezdinde çalıştığı dönemde aynı zamanda 657 sayılı Kanun kapsamında devlet memuru olarak görev yaptığı ve Devlet Memurları Kanunu m. 87-88 uyarınca ikinci görevde çalışabilecek nitelikte olmadığı dosya içeriği ile sabittir.

Ücret fiilen yapılan çalışmanın karşılığı olmakla birlikte davacı, devlet memuru olarak başka bir işte çalışması mümkün olmayan bir kişidir. Bu durum Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerince davalı Vakıfta yapılan teftişte tespit edilmiş, davacının iş sözleşmesi bu nedenle feshedilmiştir.

Taraflar arasındaki sözleşme başlangıçtan itibaren kanuna aykırı olup bu nedenle sona erdirildiğine göre, davacının halen yürürlükte bulunan 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesi uyarınca kıdem tazminatına ve 4857 sayılı Yasa m. 17 uyarınca ihbar tazminatına hak kazandığının kabulüne yasal olanak bulunmamaktadır.

Mahkemece yanılgılı değerlendirme sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda belirlenen kıdem ve ihbar tazminatının hüküm altına alınması hatalı olup, hükmün bozulması gerekmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.