Devamsızlıktan Fesih Kıdem Tazminatı

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/13956
Karar No.
2011/14411
Tarihi
12.05.2011
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/25.II
KAVRAMLAR
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
ÜCRET BORDROSUNDA 30 GÜN İÇİN ÜCRET TAHAKKUK ETTİRİLMESİ
ÖZET
DAVACININ 2006 AĞUSTOS AYINDAKİ MAZERETSİZ DEVAMSIZLIĞI NEDENİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞ İSE DE DAVACININ 2006 AĞUSTOS AYI ÜCRET BORDROSUNDA 26 GÜN ÇALIŞILAN GÜN, 4 GÜN HAFTA TATİLİ OLMAK ÜZERE 30 GÜN İÇİN ÜCRET TAHAKKUK ETTİRİLMİŞTİR. DAVALI İŞVEREN TARAFINDAN DEVAMSIZLIK YAPILDIĞI GEREKÇESİ İLE TUTANAK TUTULMUŞ İSE DE AYNI GÜNLER İÇİN ÜCRET TAHAKKUK ETTİRİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. BU DURUMDA DAVALI İŞVERENİN DEVAMSIZLIK SAVUNMASI İSPATLANAMADIĞINDAN DAVALI İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN FESİH İŞLEMİ HAKSIZ OLUP DAVACI KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANACAĞINDAN DAVACININ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İSTEĞİNİN KABULÜ GEREKİRKEN REDDİ HATALI OLUP, BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.
Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, hafta ve genel tatil alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi K. Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davacının davalı iş yerinde 1999 yılından bu yana kesintisiz çalışmakta iken 28.9.2006 tarihli ihtarname ile işine tek taraflı son verilmiş olduğunun, davacıya bildirildiğini yasal haklarının hiçbirinin de ödemediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücret alacağı isteğinde bulunmuştur.

Davalı vekili, davacının işi tamamen terk etmesi neticesinde noter marifetiyle gönderilen ihtarnameler de devamsızlığın makul bir mazereti varsa bildirmesi istendiğini ancak cevap verilmediğini bu sebeple iş sözleşmesinin haklı olarak feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından devamsızlık nedeni ile feshinin haklı nedene dayandığı, davacının diğer isteklerinin ispatlanamadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Karar davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmiştir.

Davacı işçinin 27.5.2006 – 31.5.2006 tarihleri arası günlerde izinsiz işe gelmediğine ilişkin davalı işveren tarafından devamsızlık tutanağı tutulmuş ancak işveren davacının sözkonusu devamsızlık günleri için fesih hakkını kullanmamış, 22, 23, 24, 25, 26 Ağustos 2006 günleri yapılan devamsızlık nedeni ile iş sözleşmesi 28.8.2006 tarihli ihtarname ile feshedilmiştir.

Davacının 2006 Ağustos ayındaki mazeretsiz devamsızlığı nedeni ile iş sözleşmesi feshedilmiş ise de davacının 2006 Ağustos Ayı ücret bordrosunda 26 gün çalışılan gün, 4 gün hafta tatili olmak üzere 30 gün için ücret tahakkuk ettirilmiştir. Davalı işveren tarafından devamsızlık yapıldığı gerekçesi ile tutanak tutulmuş ise de aynı günler için ücret tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı işverenin devamsızlık savunması ispatlanamadığından davalı işveren tarafından yapılan fesih işlemi haksız olup davacı kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacağından davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteğinin kabulü gerekirken reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 12.05.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.