Kadın İşçinin Erkeklere Ait Bölüme Girmesi

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/47925
Karar No.
2012/6629
Tarihi
01.03.2012
İLGİLİ MEVZUAT
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/17/25.II
KAVRAMLAR
KIDEM/İHBAR TAZMİNATI
İŞÇİNİN AHLAKA AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNDUĞU İDDİASI
YATAKHANEYE BAŞKA İŞÇİ İLE GİRMESİ
ÖZET
SOMUT OLAYDA, YARGILAMA SIRASINDA DİNLENEN TANIK BEYANLARI İLE OLAYA İLİŞKİN DAVACININ SAVUNMASI DİKKATE ALINDIĞINDA DAVACININ AHLAKA AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNDUĞUNA İLİŞKİN DELİL YOKTUR. DAVACININ EYLEMİ GEÇERLİ FESHİ GEREKTİREN HAL İSE DE HAKLI FESİH NEDENİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİNDEN DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN YAZILI ŞEKİLDE YERİNDE OLMAYAN GEREKÇE İLE REDDİNE KARAR VERİLMESİ HATALI OLUP BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.
Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F.Erdoğan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A ) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları alacaklarını istemiştir.

B ) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının iş akdinin haklı olarak fesh edildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

C ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

D ) Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir.

E ) Gerekçe:

1- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, iş akdinin haklı nedenle fesh edilip edilmediği noktasında toplanmaktadır.

2-Davacı vekili, iş akdinin kıdemsiz ve ihbarsız olarak noter kanalıyla feshedildiğini, bahsi geçen feshin haksız olduğundan bahisle yasal işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının herhangi bir hak ve alacağının bulunmadığını, güvenlik kamerası kayıtlarına göre iki işçinin erkek personel yatakhanesine girerek birlikte zaman geçirdiklerinin tespit edildiğini ve iş akdinin haklı nedenle fesh edildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama neticesinde, davacının iş akdi haklı nedenlerle feshedildiğini, davalının iş akdi davalı işveren tarafından 4857 sayılı Yasanın 25/II maddesi gereğince feshedildiğini, anılan yasa maddesinde ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallerin düzenlendiğini, davalı işverenin bu nedenlere dayanarak iş akdini her zaman haklı nedenlerle feshedebileceğini, davacının davalı işyerinde çalışırken girmesi yasak olan erkek yatakhanesine girdiği ve orada bir süre kaldığı gerek tanık beyanlarından gerekse tutanaklarla sabit olduğunu, davacının bu hareketinden dolayı işyerinde dedikodulara sebebiyet verdiğini, davacı ile diğer çalışan Hilal arasında ilişki olduğu yönünde dedikodular çıktığının tanık beyanları ile sabit olduğunu, davacının bu hareketinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı olduğunun açık olduğunu, Ayrıca davacının Hilal ile birlikte kaldığı yatakhaneye girdiğinin de kendi kabulünde olduğunu Dolayısıyla davacının iş akdinin davalı işveren tarafından haklı nedenlerle feshedildiğinden davanın reddine karar verilmiştir.

Somut olayda, yargılama sırasında dinlenen tanık beyanları ile olaya ilişkin davacının savunması dikkate alındığında davacının ahlaka aykırı davranışta bulunduğuna ilişkin delil yoktur. Davacının eylemi geçerli feshi gerektiren hal ise de haklı fesih nedeni olarak kabul edilemeyeceğinden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde yerinde olmayan gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.