Bordroda Fazla Mesai Ücretinin Tahakkuk Ettirilmesi

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2007/32389
Karar No.
2008/34074
Tarihi
18.12.2008
İLGİLİ MEVZUAT
4857-İŞ KANUNU (İK)/41
KAVRAMLAR
FAZLA MESAİ ÜCRETİ
ÖDEME İTİRAZI
BELGE İBRAZI
İMZALI ÜCRET HESAP PUSULASI
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
ALACAKLARIN ÖDENMESİ
ÖZET
İŞÇİ, FAZLA MESAİ ÖDEMESİ İÇEREN BU TÜR BELGELERİ İHTİRAZI KAYITSIZ İMZALAMASI HALİNDE, AİT OLDUĞU DÖNEM İÇİN BELGEDE GÖRÜLENDEN DAHA FAZLA MESAİ YAPTIĞINI YAZILI DELİLLE KANITLAMASI GEREKİR. BU NEDENLE, SÖZ KONUSU İMZALI ÜCRET HESAP PUSULALARI VE DAVALININ BU YÖNDE YAPTIĞI İTİRAZ DA NAZARA ALINARAK, GEREKİRSE BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINMAK SURETİYLE DAVACININ FAZLA MESAİ ALACAĞI YENİDEN HESAPLANMALI VE OLUŞACAK SONUCA GÖRE BİR KARAR VERİLMELİDİR. YAZILI ŞEKİLDE FAZLA MESAİ ALACAĞININ HÜKÜM ALTINA ALINMASI HATALI OLUP BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR
Davacı, kıdem tazminatı izin, fazla mesai, hafta, bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B.Ünal tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davalı İşveren tarafından, bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi ekinde, davacı işçinin de imzası bulunan fazla mesai tahakkuklu bir kısım ücret ödeme hesap pusulası ibraz ederek, davacının yapmış olduğu fazla mesai karşılığı ücretlerinin imzası karşılığında kendisine ödendiğini savunmuştur. Ücret pusulalarındaki imzalara davacının bir itirazı olmamış, belgeler üzerinde mahkemece de bir değerlendirme yapılmamıştır. Dairemizin yerleşik uygulamasına göre; işçi, fazla mesai ödemesi içeren bu tür belgeleri ihtirazı kayıtsız imzalaması halinde, ait olduğu dönem için belgede görülenden daha fazla mesai yaptığını yazılı delille kanıtlaması gerekir. Bu nedenle, söz konusu imzalı ücret hesap pusulaları ve davalının bu yönde yaptığı itiraz da nazara alınarak, gerekirse bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle davacının fazla mesai alacağı yeniden hesaplanmalı ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Yazılı şekilde fazla mesai alacağının hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.