Atama İşlemi İşe İade Davası

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/4173
Karar No.
2010/38576
Tarihi
17.12.2010
İLGİLİ MEVZUAT
2821-SENDİKALAR KANUNU/30
4857-İŞ KANUNU (İK)/22
KAVRAMLAR
FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE
İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI KAPSAMI
ATAMA İŞLEMİ
ÖZET
DAVACININ TARSUS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNDE HİZMET AKDİNE DAYALI OLARAK ÇALIŞMAKTA İKEN BOZYAZI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE HİZMETİNE İHTİYAÇ DUYULDUĞU GEREKÇESİ İLE BURAYA TAYİN EDİLDİĞİ, İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMEDİĞİ ,DAVACININ GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ ALANINDA İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÖREVİNDE OLMADIĞI BU NEDENLE 2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNUNUN 30. MADDESİNDEN YARARLANAMAYACAĞI ,DAVACININ TEK DAYANAĞININ, ESASLI DEĞİŞİKLİK OLARAK NİTELEYEBİLECEĞİ BU NAKİL İŞLEMİNİ, 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NUN 22. MADDESİ UYARINCA KABUL ETMEMEKTEN İBARET OLDUĞU, SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİSİ OLMAYAN DAVACI İŞÇİNİN BU ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İÇİN YARGI YOLUNA BAŞVURMA OLANAĞI BULUNMADIĞI, DAVACI İŞÇİ DAVA AÇILDIĞINDA İŞ İLİŞKİSİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIĞI, DAVACININ DAVADAN ÖNCE İŞ İLİŞKİSİ NEDENİ İLE İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİ İLE BU İŞLEMİN İPTALİNİ İSTEME OLANAĞI BULUNMADIĞINDAN, DAVANIN ESASTAN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, YAZILI ŞEKİLDE DAVALI TARSUS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN, DAVACININ BOZYAZI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE NAKLEN TAYİN EDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İLE DAVACININ İŞE İADESİNE KARAR VERMESİ HATALIDIR
Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi T.Yavuz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı Tarsus Orman işletme Müdürlüğünde 25.12.1989 tarihinden beri haberleşme telsiz telefon görevlisi olarak İş Kanununa tabi olarak çalışan daimi işçi olduğunu, müvekkilinin Türkiye Orman İş Sendikası üyesi olduğu,müvekkilinin fazla mesai ve kıdem terfi ücretini alabilmesi için davalı aleyhine dava açmış olmasından dolayı kötüniyetli olarak müvekkilinin bulunduğu yerden, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ne naklen tayinin gerçekleştirildiğini,bu nedenle Tarsus Orman İşletme müdürlüğü nün 18.5.2009 tarih ve 3434 sayılı idari işleminin iptali ile müvekkilinin işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili,iptali istenen işlemin idari bir işlem olup idarenin eylem ve işlemlerine karşı açılacak davalarda görevli mahkemenin İdare Mahkemeleri olduğunu bu nedenle davanın görev yönünden reddi gerektiği ,davacının tayin sebebinin Bölge Müdürlüğüne bağlı işletmelerin yangına hassas bir bölgede bulunması ve yangın sezonu başlamış olması dolayısıyla kamu hizmetinin etkin ve yerinde kullanabilmesi için işçi açığı bulunan Bozyazı Orman İşletme müdürlüğüne atanmasının gerekli görüldüğü ,davacının kendi rızası ile imzaladığı hizmet aktinde işverenin işçiye nakletmeye yetkili olduğunun açıkça belirtildiği bu nedenlerden dolayı davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme tarafından, davacının davalı kurum aleyhine Tarsus İş Mahkemesinde 05/12/2008 tarihinde tazminat davası açtığı ve bu dava derdest iken davacının 18/05/2009 tarihinde Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğüne naklen tayin edildiği, 1989 yılından beri Tarsus Orman İşletmesinde çalışan davacının 20 yıl sonra davalı işletmeye açtığı davanın akabinde Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğüne atanmasının objektif iyi niyet kurallarına aykırı bulunduğu, naklen atamanın iyi niyetli olarak yapılmadığı anlaşıldığından,davalı Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünün, davacının Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğüne naklen tayin edilmesine ilişkin işlemin iptali ile davacının işe iadesine karar verilmiştir.

Davalı vekili tarafından karar temyiz edilmiştir.

Borçlar Hukuku’nun hizmet akti hükümlerinde ve gerekse 4857 sayılı İş Kanunu’nda, işverenin yönetim hakkı kapsamında işçinin işyerini veya işini değiştirmesi durumunda, bu işlemin iptali için öngörülmüş bir dava türü bulunmamaktadır. Bu konuda tek hüküm sendika işyeri temsilcileri ile ilgili 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 30/3 maddesidir. Bu hükme göre “İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri temsilcisinin çalıştığı işyerini değiştiremez veya işinde esaslı bir tarzda değişiklik yapamaz. Aksi halde değişiklik geçersiz sayılır”. 4857 sayılı İş Kanunu’nda bu konu ile ilgili getirilen düzenleme ise 22. madde de belirtilmiş olup, buna göre “işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir”. Bu düzenlemede de işçinin esaslı değişiklik şeklinde olan nakil işlemini kabul etmeme olanağı bulunmakta, bu işlemin iptali için dava yolu bulunmamaktadır. Yargı yoluna başvurma ancak, değişikliğin kabul edilmemesi üzerine işveren tarafından gerçekleştirilecek fesih nedeni ile olanaklıdır.

Somut uyuşmazlıkta, davacının Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü emrinde hizmet akdine dayalı olarak çalışmakta iken Bozyazı Orman İşletme müdürlüğünde hizmetine ihtiyaç duyulduğu gerekçesi ile buraya tayin edildiği, iş sözleşmesinin sona ermediği ,davacının görev değişikliği alanında işyeri sendika temsilcisinin görevinde olmadığı bu nedenle 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 30. maddesinden yararlanamayacağı ,davacının tek dayanağının, esaslı değişiklik olarak niteleyebileceği bu nakil işlemini, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca kabul etmemekten ibaret olduğu, sendika işyeri temsilcisi olmayan davacı işçinin bu atama işleminin iptali için yargı yoluna başvurma olanağı bulunmadığı, davacı işçi dava açıldığında iş ilişkisi kapsamında çalıştığı, davacının davadan önce iş ilişkisi nedeni ile işverenin yönetim hakkı kapsamında görev yeri değişikliği nedeni ile bu işlemin iptalini isteme olanağı bulunmadığından, davanın esastan reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davalı Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünün, davacının Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğüne naklen tayin edilmesine ilişkin işlemin iptali ile davacının işe iadesine karar vermesi hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.