Araç Satışının Noterden Yapılmaması Trafik Kazası

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2010/20021
Karar No.
2011/798
Tarihi
24.01.2011
İLGİLİ MEVZUAT
818-BORÇLAR KANUNU/41
KAVRAMLAR
TRAFİK KAZASINA DAYALI HASAR TAZMİNATI TALEBİ
HARİCEN SATILAN ARACIN TRAFİK KAZASI YAPMASI
HUSUMET
ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN TESPİTİ
ÖZET
DAVA, KAZA TARİHİNDEKİ KAYIT MALİKİNE VE SÜRÜCÜYE YÖNELTİLMİŞTİR. DAVADA TARAF DURUMUNDA BULUNMAYAN VE DAVALI SÜRÜCÜNÜN BABASI OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ, ARACI HARİCEN SATIN ALDIĞINI VE OLAY SIRASINDA KENDİSİNİN SÜRÜCÜ OLDUĞUNU BELİRTMİŞSE DE NOTERDEN DEVİR YAPILMAMASI NEDENİYLE KAYIT MALİKİ OLAN DAVALININ İŞLETEN OLDUĞU KABUL EDİLMELİDİR. SÜRÜCÜNÜN KİM OLDUĞU İSE TARAFLARIN KANITLARINA GÖRE BELİRLENMELİDİR. DAVACI, SÜRÜCÜYÜ BELİRTEREK KAYIT MALİKİ İŞLETENLE BİRLİKTE HUSUMET YÖNELTTİĞİNE GÖRE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BEYANINA İSTİNADEN HUSUMETİN YANLIŞ YÖNELTİLDİĞİ KABUL EDİLEMEZ. MAHKEMECE İŞLETEN YÖNÜNDEN İŞİN ESASININ İNCELENMESİ GEREKİR
Dava dilekçesinde 6310 lira tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın husumetten reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, trafik kazası nedeniyle hasar tazminatı istemine ilişkindir. Mahkemece, davalıların işleten ve sürücü olmadıkları belirtilerek husumet yönünden davanın reddine karar verilmiştir. Dava, kaza tarihindeki kayıt malikine ve sürücüye yöneltilmiştir. Davada taraf durumunda bulunmayan ve davalı sürücünün babası olan üçüncü kişi, aracı haricen satın aldığını ve olay sırasında kendisinin sürücü olduğunu belirtmişse de noterden devir yapılmaması nedeniyle kayıt maliki olan davalının işleten olduğu kabul edilmelidir. Sürücünün kim olduğu ise tarafların kanıtlarına göre belirlenmelidir. Davacı, sürücüyü belirterek kayıt maliki işletenle birlikte husumet yönelttiğine göre üçüncü kişinin beyanına istinaden husumetin yanlış yöneltildiği kabul edilemez. Mahkemece işleten yönünden işin esasının incelenmesi ve sürücünün kim olduğunun irdelenmesi gerekirken davanın husumetten reddedilmesi bozma nedenidir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 24.01.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.