4C Personel Kıdem Tazminatı

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2009/12330
Karar No.
2011/12876
Tarihi
02.05.2011
İLGİLİ MEVZUAT
657-DEVLET MEMURLARI KANUNU/4.C
1475-İŞ KANUNU (İK)/14
4857-İŞ KANUNU (İK)/17
KAVRAMLAR
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI / YILLIK İZİN ÜCRETİ
DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ GEÇİCİ PERSONEL
İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI
ÖZET
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN 4/C MADDESİNE TABİ PERSONEL OLDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜM YERİ İDARİ YARGIDIR OLMALIDIR. DAVA DİLEKÇESİNİN YARGI YOLU YANLIŞLIĞI SEBEBİYLE REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN DAVANIN KABULÜ HATALI OLUP BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.
Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, istemi hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Ü. Acar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili; müvekkilinin, 2.11.1998 tarihinden itibaren davalı Kurum’da zincirleme iş akitleri ile kesintisiz olarak asgari ücretle çalıştığını, iş akdinin 3.12.2005 tarihinde yenilenmeyerek feshedildiğini, kıdem-ihbar tazminatının ödenmediğini yıllık izinlerini kullandırılmadığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla; kıdem – ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının işçi olmadığını, 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi kapsamında sözleşmeli geçici personel statüsünde olduğundan hakkında İş Kanununun uygulanamayacağını, davaya konu alacaklara hak kazanmadığını, davanın İdare Mahkemesinde görülmesi gerektiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/c maddesine tabi personel olduğu anlaşıldığından uyuşmazlığın çözüm yeri İdari Yargıdır olmalıdır.

Dava dilekçesinin yargı yolu yanlışlığı sebebiyle reddine karar verilmesi gerekirken davanın kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepten BOZULMASINA, 02.05.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.